Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Z sesji absolutoryjnej

Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwałę podjęto w obecności 20 radnych stosunkiem głosów: 16 „za” i 4 „wstrzymujące się”.
 
Radni Powiatu Konińskiego spotkali się na sesji 29 maja, by po raz ostatni w tej kadencji ocenić prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej. W tym celu rozpatrzyli sprawozdanie finansowe i roczne z wykonania budżetu powiatu konińskiego w roku ubiegłym oraz informację o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.
 
Ze sprawozdania, które przedstawiła radzie przewodnicząca zarządu wynika, że w trakcie ubiegłego roku budżetowego udało się zwiększyć dochody powiatu o 5.860.929,48 zł, a wydatki o 7.432.068,08 zł. Ostatecznie budżet powiatu został wykonany po stronie dochodów na kwotę 77.011.457,39 zł (w 97,36% ), a po stronie wydatków - na poziomie 77.059.377,04 zł (93,67%). Jak podkreślała starosta Małgorzata Waszak, do mniejszego wykonania wydatków przyczyniły się przede wszystkim oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych na drogach oraz konsekwentne prowadzenie polityki ograniczania wydatków bieżących. Skuteczność i efektywność ubiegłorocznych działań zarządu powiatu potwierdza także zwiększenie wartości mienia powiatu o 15.337.152,00 zł. Za sukces inwestycyjny, natomiast, należy uznać zrealizowanie 19 zadań budowlanych i modernizacyjnych na drogach powiatu za 11.894.412,13 zł.
 
Realizacja wielu zadań odbywała się przy ograniczonych możliwościach finansowych. Jednak dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz przy konsekwentnej współpracy z samorządami, podmiotami ze świata biznesu, kultury, pomocy społecznej udało się urzeczywistnić wiele pomysłów i sprostać stawianym przed samorządem powiatowym wyzwaniom -  powiedziała kończąc swoje wystąpienie starosta Małgorzata Waszak.
 
Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Za jego zatwierdzeniem opowiedziało się  osiemnaścioro radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.
 
Podstawę do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Pochwałę dla ubiegłorocznej pracy zarządu i skarbnika powiatu zawierały też stanowiska klubów radnych, według których budżet realizowany był prawidłowo, a organ wykonawczy przestrzegał dyscypliny finansów publicznych i kierował się w zarządzaniu środkami publicznymi zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za jego udzieleniem zagłosowało szesnastu radnych, nikt nie był przeciw, a od głosu wstrzymały się cztery osoby.
 
Zgodnie z porządkiem posiedzenia, na wczorajszej sesji rada powiatu podjęła także sześć innych uchwał oraz przyjęła trzy informacje.
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting