Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Konińskiego

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 29 maja, radni ocenią wykonanie ubiegłorocznego budżetu i podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 
W tym celu, rada rozpatrzy sprawozdanie finansowe i roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego w roku ubiegłym oraz informację o stanie mienia powiatu na dzień
31 grudnia 2013 r.
 
W dalszej części obrad radni głosować będą m.in. nad przyjęciem informacji z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania i prac remontowych na drogach powiatu konińskiego oraz podjęciem uchwały w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby wybieranych radnych.
 
XLI posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali 252 urzędu.
 
Porządek obrad przewiduje :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok:
  • sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2013 r.;
  • sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2013 r.;
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
  • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok;
  • dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2013 r.;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2013 rok:
  • wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2013 rok.
8. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2013 roku.
9. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego położonej w mieście Kleczew, gm. Kleczew.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 – 2023.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
18. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
19. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting