Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Z XXXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada Powiatu Konińskiego obradowała 20 lutego 2014 roku po raz XXXVIII w tej kadencji.
 
Wśród zagadnień merytorycznych w pierwszej kolejności rozpatrzyła skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Po wysłuchaniu opinii Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki oraz szerokiej i burzliwej dyskusji Rada Powiatu odrzuciła uchwałę uznającą za bezzasadną skargę nauczycielek na dyrektora szkoły w Kleczewie. Jednocześnie zdecydowano o przedłużeniu czasu rozpatrzenia skargi, uznając ją za szczególnie skomplikowaną. W tej sprawie nadal wiodącą będzie Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki.
 
Następnie zgodnie z porządkiem obrad Rada przyjęła następujące dokumenty:
 • Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2013 roku;
 • Informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013;
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2013 roku;
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez Powiat Koniński.
 
W związku z upływem trzyletniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada delegowała do jej składu radnych: Włodzimierza Pawlaka i Waldemara Marciniaka.
 
Kolejno Rada Powiatu podjęła 11 uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Golina, Grodziec, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn. Na ich mocy każda z wymienionych gmin otrzymała dotację w wysokości
5 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży.
 
Rada wyraziła również zgodę na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego, podejmując w tej sprawie uchwałę.
 
Kolejne decyzje Rady dotyczyły:
 • uchylenia uchwały nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
 • sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Radni określili również zadania powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Zgodnie z decyzją Zarządu PFRON powiat koniński otrzymał 3.258.111 zł na rok bieżący. Środki te Rada Powiatu podzieliła na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego.
 
Ostatnie dwie podjęte przez Radę Powiatu na XXXVIII sesji uchwały zmieniały dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie:
 • budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014;
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Na koniec Rada rozpatrzyła propozycje podziału powiatu na okręgi wyborcze i opowiedziała się za propozycją podziału powiatu na następujące okręgi:
 • Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno;
 • Kramsk, Krzymów, Stare Miasto;
 • Rychwał, Grodziec, Rzgów;
 • Golina, Kazimierz, Kleczew;
 • Ślesin.
 
W związku z tym, że łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin, propozycja którą wskazała Rada Powiatu zostanie przekazana samorządom gminnym do konsultacji.
 
Podział powiatu na okręgi wyborcze ze wskazaniem ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu ustali Rada Powiatu w drodze uchwały.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting