Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego

Na podstawie uchwały nr XLV/378/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 5502) Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie powiatu konińskiego  do zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Konińskim będzie organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, jak również opiniowania w sprawach funkcjonowania tych organizacji.

Rada liczyć będzie dziewięciu członków, a organizacje pozarządowe reprezentować będzie pięciu przedstawicieli. Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w terminie do 28 listopada 2014 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata, a zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

Lista zgłoszonych przez organizacje kandydatów opublikowana zostanie w BIP w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, na stronie internetowej www.powiat.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie  3 grudnia  2014 r.

Zebranie przedstawicieli organizacji, które zgłosiły kandydatów odbędzie się 11 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali 251 Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9.    
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting