Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Z Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego obradował w Tłokini Kościelnej k. Kalisza w dniach 30 września – 1 października. W cyklicznych spotkaniach starostów województwa wielkopolskiego powiat koniński reprezentowała Małgorzata Waszak – Starosta Koniński. Dwudniowe obrady miały charakter uroczysty w związku z 15. rocznicą powołania powiatów.
 
Pierwszy dzień obrad zdominowały zagadnienia z obszaru ochrony środowiska i klimatu. Wspólnie z Konwentem Starostów Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja regionalna „Powiaty liderami ochrony środowiska”. Podczas konferencji wskazano rolę powiatów jako regionalnych liderów działań służących ochronie klimatu oraz przedstawiono źródła finansowania unijnego na zadania związane z ochroną klimatu w perspektywie 2014-20120, a także możliwości finansowania krajowego tych zadań. Organizacja regionalnych konferencji nt. ochrony klimatu to jedno z wielu działań podejmowanych przez Związek Powiatów Polskich oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Dobry Klimat dla powiatów”. Celem projektu, w którym bierze udział 115 powiatów jest m. in. aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian. W konferencji klimatycznej, oprócz wielkopolskich starostów, uczestniczyli również dyrektorzy wydziałów zajmujących się rozwojem regionalnym, ochroną środowiska i klimatu oraz gospodarką energetyczną. Konińskie Starostwo w regionalnej konferencji klimatycznej reprezentowała również Jadwiga Rachwalik – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
Tego samego dnia odbyła się również uroczysta konferencja z okazji 15. rocznicy powołania powiatów, w której uczestniczyli: Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich, prof. Jerzy Stępień oraz Piotr Florek – wojewoda wielkopolski.
 
Drugiego dnia konwentu Starostowie omówili – przy udziale Ewy Beby, Przewodniczącej Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Barbary Kwapiszewskiej – Dyrektora WUP w Poznaniu oraz Michała Stuligrosza – Wicedyrektora WUP w Poznaniu – zmiany dotyczące funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
 
W kręgu zainteresowania starostów znalazły się również kwestie dotyczące warunków kontraktowania szpitali na rok 2014 oraz założeń projektu „Portrety szpitali – mapy możliwości”. Ideą projektu „Portrety szpitali – mapy możliwości” jest obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali w zakresie wszystkich aspektów działalności (poza medycznymi). W konsekwencji promowane i rekomendowane mają być dobre praktyki dotyczące efektywności działania, jakości zarządzania oraz jakości udzielanych świadczeń.
Ponadto starostowie zapoznali się z ofertą i projektami realizowanymi przez TV Wielkopolska.
 
Starostowie wielkopolscy wyrazili również obawy w przyjętym podczas konwentu stanowisku w sprawie ograniczenia puli środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podkreślając, że samorządów lokalnych nie stać na budowę dróg bez możliwości wsparcia ze źródeł zewnętrznych i partycypacji w tych kosztach budżetu państwa, Konwent Starostów zaapelował, aby na etapie prac nad projektem budżetu państwa na rok 2014 przywrócić pierwotne zapisy programu, a jeśli nie będzie to możliwe, pozostawić pulę środków na poziomie tegorocznym.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting