Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Konkurs na kierownika biura Lokalnej Organizacji Turystycznej

Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie ogłasza konkurs na Kierownika biura Lokalnej Organizacji Turystycznej
 1. Warunki zatrudnienia:
 1. podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. miejsce pracy: biuro LOT „Marina” w Koninie ul. Dworcowa 2
 1. Wymagania niezbędne:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. minimum 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,
 6. znajomość i wiedza w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń
 7. znajomość zagadnień turystyki, marketingu terytorialnego
 8. doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów (mile widziane)
 9. dobra znajomość języka obcego (jeden z: angielski, niemiecki, rosyjski).
 1. Pozostałe wymagania:
 1. Znajomość oprogramowania:
Umiejętne posługiwanie się pakietem Office, sprawne poruszanie się w środowisku Windows z uwzględnieniem podstawowych aplikacji.
 1. Komunikacja interpersonalna:
Sprawna wymiana informacji, umiejętności delegowania i efektywnego podziału zadań i obowiązków w zespole.
 1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości, księgowości, planowania i analizy finansowej.
 2. Umiejętności przywódcze i pracy w zespole:
Umiejętne zarządzanie zespołem pracowników w połączeniu z efektywnym działaniem pod wpływem stresu, sprawne delegowanie, podział zadań i obowiązków.
 
 1. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
 1. Współpraca z zarządem i członkami LOT, samorządami, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie kreowania produktów turystycznych i ich promocji.
 2. Pozyskiwanie funduszy wspierających finansowo działalność LOT, w tym środków unijnych.
 3. Nadzór nad rozwojem systemu informacji i promocji turystycznej.
 4. Współpraca z branżą turystyczną i mediami.
 5. Nadzór i koordynacja pracy Biura Stowarzyszenia i Centrum Informacji Turystycznej.
 6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych mu pracowników tajemnicy służbowej, przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy.
 7. Przygotowanie projektów planów pracy i rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych akceptowanych przez Zarząd LOT, nadzór nad ich wykonaniem i raportowanie rezultatów.
 8. Realizacja uchwał Zarządu LOT.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje odpowiednie do realizacji zadań na proponowanym stanowisku,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ważne ze względu na ubieganie się o pracę na ww. stanowisku,
 10. zarys koncepcji promocji regionu konińskiego w zakresie turystyki (zgodny z zapisami statutu Stowarzyszenia)
 11. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie, podpisany własnoręcznie przez kandydata.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w biurze LOT „Marina” (w zamkniętej kopercie) lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie, ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin z dopiskiem: „Kierownik biura LOT” w terminie do dnia 11 marca 2013 r. do godz. 15.00.
 
O terminie wpływu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
Oferty niekompletne i niespełniające wymagań oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie. Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Prezes Zarządu
/-/ Małgorzata Waszak


 

Konin, 21 lutego 2013 r.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting