Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Z XXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 25 kwietnia 2013 r. w konińskim Starostwie. XXVII posiedzenie poświęcone było sprawom bieżącym.
 
Radni podjęli uchwały o udzieleniu pomocy finansowej gminie Skulsk. Powierzając zadania polegające na budowie chodników przy ulicy Mniszki w Skulsku oraz w miejscowości Mielnica Duża przy drodze powiatowej nr 3189 P. Rada powiatu przekazała gminie środki w wysokości 40 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji technicznych obydwu inwestycji.
 
Poparcie radnych zyskał również realizowany przez gminę Stare Miasto projekt z zakresu edukacji ekologicznej o nazwie „Ponadregionalny Piknik ekologiczny pod hasłem „Ziemia dla Człowieka – Człowiek dla Ziemi”. Radni postanowili przyznać samorządowi gminy na organizację tego przedsięwzięcia dotację celową w wysokości 2 tysięcy zł.
 
Rada przyjęła też autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu, a następnie zadecydowała o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 – 2023. Uwzględniały one m.in. wprowadzenie dotacji celowej w wysokości 18 823,00 zł przekazanej przez powiat turecki na zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zabezpieczeniu 100 tysięcy złotych na remont Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale obejmujący m.in. przebudowę klatki schodowej oraz łazienek.
 
W części obrad poświęconej pytaniom i interpelacjom, radni wyrazili swoje obawy o stan dróg powiatowych po zimie. Większość pytań dotyczyła planowanych napraw i remontów oraz wydatków związanych z ich realizacją.
 
Starosta Małgorzata Waszak potwierdziła, że tegoroczna aura w sposób oczywisty przełożyła się na koszty poniesione na zimowe utrzymanie dróg. Dodatkowo zejście śniegów odsłoniło poważne zniszczenia nawierzchni na wielu odcinkach dróg, co również zaważy na powiatowym budżecie. Radni usłyszeli zapewnienia Zbigniewa Winczewskiego – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, że zadania drogowe będą realizowane zgodnie z planem, a jednostka dołoży wszelkich starań aby na bieżąco likwidować widoczne na drogach powiatu skutki zimy.
 
Temat dróg pojawił się podczas sesji jeszcze dwukrotnie. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, a także rozpatrzyła skargę mieszkańca gminy Rzgów na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, którą uznając za bezzasadną postanowiła oddalić. Powołując się na przepisy kpa i ustawy o drogach publicznych, Rada nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości po stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Jednostka wykonała bowiem zadanie na drodze Sporne – Bożatki – Rzgów zgodnie z projektem przyjętym do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pochylając się jednak nad problemem opisanym w skardze, radni postanowili wystąpić do Zarządu Powiatu z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie możliwości poszerzenia drogi i utwardzenia jej poboczy.
 
Podczas posiedzenia, radni wysłuchali też informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Konińskiego i Miasta Konina oraz przyjęli sprawozdania z ubiegłorocznej realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej w powiecie, działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Zapoznali się także z informacjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” oraz Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting