Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Działalność spółdzielni socjalnych i konsorcjów. Wizyta studyjna we Włoszech

Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, spotkania z podmiotami ekonomii społecznej i analiza możliwości przeniesienia wypróbowanych doświadczeń na grunt lokalny to główne cele wizyty studyjnej, jaka w dniach 27 listopada - 1 grudnia odbyła się we Włoszech. Celem wizyty była Ponadto wizyta dała możliwość zaprezentowania włoskich przykładów z zakresu rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków UE, rozwoju produktów i usług lokalnych oraz procesu tworzenia lokalnych przedsiębiorstw społecznych.
W programie warsztatów znalazły się m. in.: wizyty w placówkach prowadzonych przez spółdzielnie socjalne: domu opieki, żłobku, Centrum Welfare Italia a także usługi paramedyczne oraz inne przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne, m.in. projekt produkcji biomasy realizowany przez spółdzielnię socjalną Il Santo oraz interesujące spotkania z przedstawicielami samorządów gminy Siena i samorządu powiatowego Sieny.
 W dzisiejszych Włoszech spółdzielnie socjalne odgrywają kluczową rolę w planowaniu lokalnej polityki społecznej, w procesie reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i świadczeniu różnych usług społecznych, opiekuńczo-leczniczych, zdrowotnych i edukacyjnych. Włoski model zaczął tworzyć się w latach siedemdziesiątych XX wieku, powstawał z autentycznej potrzeby zaspakajania potrzeb społecznych, szczególnie osób wykluczonych społecznie. W ten sposób powstawały nowe miejsca pracy. W latach osiemdziesiątych, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi i świadczenia socjalne oraz wzrostem zainteresowania spółdzielniami ze strony samorządów, postrzeganych jako solidny partner w dziedzinie świadczenia usług społecznych, powstało wiele nowych spółdzielni. Taka sytuacja doprowadziła do powołania konsorcjów, które zrzeszają spółdzielnie aby je reprezentować, planować, dbać o ich stabilność i rozwój.
Wizyta studyjna była okazją do zapoznania się z bogatymi doświadczeniami w zakresie przedsiębiorstw społecznych, których coraz więcej powstaje w Polsce, jak również na terenie regionu konińskiego. W obecnej sytuacji społecznej w regionie wydaje się bardzo zasadnym poszukiwanie nowych, ale sprawdzonych i popartych dobrymi efektami wzorców i praktyk służących rozwiązywaniu problemów społecznych, przed którymi stają samorządy. Rozwój spółdzielczości socjalnej stanowić może nowy kierunek dla samorządów w sferze usług społecznych, zwłaszcza, że w kolejnym okresie dostępności środków unijnych przewidziano inwestowanie w rozwój lokalnych spółdzielni socjalnych.
W wizycie studyjnej we Włoszech udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski, w tym przedstawiciele powiatu konińskiego i gmin w osobach : Małgorzata Waszak- Starosta Koniński, Elżbieta Sroczyńska – dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stefan Dziamara- Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał, Mariusz Zaborowski - Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Urszula Kucharska- dyrektorka Zespołu Szkół w Brzeźnie. Do udziału w wizycie zaproszonych zostało 25 osób z całej Wielkopolski, w tym Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej. Organizatorem wizyty studyjnej we Włoszech było Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu w ramach realizowanego projektu PWP WOES II z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting