Skocz do zawartości

Aktualności 2012

Aktualności

Budżet Powiatu został uchwalony

28 grudnia 2012 roku po raz dwudziesty czwarty w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Konińskiego.
 
W pierwszej części sesji Rada Powiatu Konińskiego przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu powiatu konińskiego na lata 2007-2012” w roku 2012.
Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w następujących sprawach:
  • przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja”;
  • powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
  • desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, którymi zostali Andrzej Kłosowski oraz Gabriel Rybicki;
  • ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Rada Powiatu podjęła również trzy uchwały zmieniające dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie:
  •  Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku;
  •  budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012;
  •  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2023.
 
Drugą część obrad Rady Powiatu Konińskiego zdominowało uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Prezentując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2023 Małgorzata Waszak – Starosta Koniński powiedziała, że zasadniczym celem Zarządu podczas prac nad projektem tego dokumentu było urealnienie sytuacji finansowej powiatu. Takie działanie pozwoli na bezpieczne wykonanie budżetu w roku 2013 i w latach kolejnych. Ponadto Starosta zwracała uwagę na fakt, że proponowane wielkości są zgodne z wymaganiami ustawy o finansach publicznych.
 
Mówiąc o budżecie Powiatu Konińskiego na rok przyszły Starosta Koniński podkreśliła, że w toku prac nad tym dokumentem Zarząd Powiatu starał się zachować zasadę kompletności, spójności, jawności, uwzględniając przy tym wszystkie zadania, jakie winien zrealizować powiat. W przedłożonym Radzie Powiatu Konińskiego dokumencie Zarząd prognozował dochody na poziomie 72.953.679,64 zł oraz zaplanował wydatki w wysokości 74.586.481,16 zł. Na uwagę zasługuje wielkość wydatków majątkowych, ponieważ w 2013  roku stanowić one będą 13.975.347 zł i jest to wielkość o 454,22% większa od wielkości roku 2012. Ponadto Starosta podkreśliła, że projekt budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013 jest realny, ale jednocześnie obiecujący oraz stwarzający możliwości w przyszłości.
 
Nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 oraz nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013 pracowały wszystkie komisje Rady, wyrażając swoje opinie w przedmiotowych sprawach. Pozytywną opinię w odniesieniu do obydwu dokumentów, a także w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Konińskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Po rozpatrzeniu projektów dokumentów w sprawie WPF oraz budżetu Powiatu Konińskiego oraz uwzględniając autopoprawki Zarządu Powiatu do omawianych dokumentów Rada Powiatu w odrębnych głosowaniach podjęła uchwały w następujących sprawach:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego  na lata 2013-2023,
  • uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013.
Oznacza to, że Rada Powiatu Konińskiego na mocy uchwały budżetowej na rok przyszły określiła dochody budżetu powiatu na poziomie 73.238.317,99 zł oraz wydatki na poziomie 74.871.119,51 zł.
 
Ostatnie rozstrzygnięcia dwudziestej czwartej sesji Rady Powiatu Konińskiego dotyczyły wewnętrznej organizacji pracy organu stanowiącego. W tym zakresie Rada przyjęła dwa dokumenty, tj. plan swojej pracy oraz plany pracy wszystkich komisji w 2013 roku, a także przyszłoroczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting