Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z XIX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Starosta Koniński Małgorzata Waszak pozostaje na stanowisku. Przy osiemnastu głosach „przeciw” i sześciu „za” radni powiatu konińskiego odrzucili wniosek o odwołanie starosty z pełnionej funkcji.
 
XIX posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego odbyło się 2 sierpnia. O jego szczególnym przebiegu zadecydował punkt 6 porządku obrad, dotyczący rozpatrzenia wniosku o odwołanie Starosty Konińskiego. Z wnioskiem takim wystąpili na czerwcowej sesji radni opozycyjnego klubu PSL, zarzucając w nim Staroście Małgorzacie Waszak m.in. niegospodarność, brak przejrzystej polityki kierowania powiatem, czy niekompetencję w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 
Postawionym we wniosku zarzutom przyjrzała się komisja rewizyjna rady powiatu, która nie dopatrzyła się w nich podstaw do odwołania Starosty. Na sesji, w obronie Małgorzaty Waszak zabrali głos radni powiatu reprezentujący kluby Platformy Obywatelskiej i Towarzystwa Samorządowego. Wcześniej, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, o swoim poparciu dla Starosty zapewniali też koalicjanci z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz klubu „Przyjazny Powiat”. 
 
Do zarzutów odniosła się również sama Starosta Małgorzata Waszak. Szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie złożyła już przed komisją rewizyjną. Na sierpniowej sesji wysłuchała ich cała rada oraz pozostali uczestnicy posiedzenia.
 
„Obejmując funkcję Starosty Konińskiego 2 maja 2011 roku byłam przekonana, że wyzwania jakie przede mną staną, będę realizować zgodnie z prawem, z dużą odpowiedzialnością i rzetelnością. Deklarowałam również jawną i przejrzystą politykę ukierunkowaną na rozwój powiatu konińskiego - powiedziała Starosta. „Z takiego działania nie zrezygnowałam, wręcz przeciwnie każde kolejne zadanie, jakie przede mną stawało, starałam się realizować lepiej od poprzedniego. Przedstawione we wniosku o odwołanie Starosty Konińskiego zarzuty, nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach – podkreśliła Małgorzata Waszak.
 
Odnosząc się do zarzutów w części dotyczącej kondycji finansowej powiatu, gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych oraz oszczędności, Starosta wyjaśniła, że środki finansowe będące w dyspozycji powiatu były i są ograniczone, stąd na przestrzeni kilku ostatnich lat, planowanie budżetów powiatu wyznaczane jest skalą potrzeb i możliwościami ich finansowania. Choć systematycznie przybywa zadań, źródła dochodów powiatu nie zmieniły się od 2003 r., co wymaga racjonalnego ich finansowania.
 
„Kierując się zasadą oszczędnego gospodarowania, ubiegłoroczny budżet został wykonany w 96,82%...Przyniosło to oszczędności na poziomie 2.571.551,71 zł., w tym 2.266.449,40 zł z tytułu zadań własnych. Podobnie przedstawiały się ubiegłoroczne wydatki powiatu. Z planowanych 11.085.395,36 zł wykorzystano środki w wysokości 10.725.239,87 zł. Powstała różnica - 360.155,49 zł - była wynikiem ograniczenia kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, a także bieżącym utrzymaniem starostwa. Ograniczenia wydatków towarzyszyły też projektowaniu budżetu na rok 2012”- wyjaśniła Małgorzata Waszak.
 
Starosta zapewniła, że w ciągu tego roku powiat zaoszczędzi blisko 800.000 zł. Będzie to możliwe dzięki zmniejszeniu o prawie 580.000 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników. Pozostała nadwyżka pochodzić będzie z oszczędności: ok. 130.000 zł na  dozorze budynku i sprzątaniu, 40.000 zł związanych ze zmianą formy obsługi prawnej Starostwa oraz ponad 27.000 zł powstałych w wyniku rezygnacji z certyfikacji ISO.
 
Starosta stwierdziła, że w obliczu przedstawionych faktów, sugerowanie jej niegospodarności i niecelowości wydatkowania środków publicznych oraz braku zapowiadanych oszczędności jest nieuczciwe i wynika ze złej woli autorów wniosku.
 
Małgorzata Waszak odniosła się także do pozostałych zarzutów, używając na ich odparcie równie silnej argumentacji.
 
Po wystąpieniu Starosty i powołaniu komisji skrutacyjnej odbyło się głosowanie.  Wzięło w nim udział 24 radnych. Przy 18 głosach „przeciw” i 6 „za” radni powiatu konińskiego odrzucili  wniosek o odwołanie starosty z pełnionej funkcji.
 
 „W ostatnich tygodniach spotkałam się z wieloma przejawami poparcia ze strony radnych, mogłam więc spodziewać się korzystnego dla mnie rozwiązania. Uważam, że ta decyzja  umocniła trwającą od półtora roku koalicję.” – powiedziała po ogłoszeniu wyników głosowania Małgorzata Waszak.
 
W przerwie obrad, ogłoszonych przez Przewodniczącego Rady na prośbę dziennikarzy, odbyła się konferencja prasowa. Na spotkaniu z przedstawicielami mediów Starosta Koniński wygłosiła oświadczenie: „W związku z zarzutami sformułowanymi we wniosku Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego o odwołanie Starosty Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku oraz wypowiedziami przedstawicieli opozycji oświadczam, co następuje.
 
Kwestionowanie przez autorów wniosku moich kompetencji oraz insynuowanie mi braku poczucia odpowiedzialności jest nietaktowne, krzywdzące i nie znajduje potwierdzenia w moim dotychczasowym dorobku zawodowym. Natomiast zarzucanie mi niegospodarności i niecelowości wydatkowania środków publicznych, braku jawnej i przejrzystej polityki kierowania powiatem, a także próba wmówienia opinii publicznej, że jestem osobą niewiarygodną i kłamię, jest pomówieniem i stanowi naruszenie moich dóbr osobistych.
 
Trudno w związku z tym oprzeć się wrażeniu, że postawione mi zarzuty mają tylko i wyłącznie charakter polityczny. Uważam, że działanie radnych opozycji podyktowane jest wygórowanymi ambicjami i ma na celu destabilizację pracy Zarządu i Rady Powiatu, a tym samym jest działaniem na szkodę mieszkańców powiatu.”

 
Po wznowieniu posiedzenia, radni powiatu kontynuowali pracę zgodnie z jego porządkiem. Tę część obrad zdominowały sprawy oświatowe, w których rada podjęła aż 10 uchwał, w tym o założeniu pierwszego w powiecie przedszkola specjalnego. Placówka dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi działać będzie w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale. 
 
Radni postanowili także przyznać dotację celową w wysokości 15.000 zł dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”. Pomoc finansowa przeznaczona zostanie na przeprowadzenie konkursu na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie, a także edukację ekologiczną środowisk lokalnych.  
Rada zdecydowała też o nieuwzględnieniu wezwania Rektora PWSZ w Koninie do zmiany uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu.
 
Podczas XIX sesji Rada Powiatu Konińskiego zrealizowała 23 punkty porządku obrad, w tym podjęła 14 uchwał.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting