Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XVI sesję Rady Powiatu Konińskiego zdominowały sprawy bieżące. Porządek posiedzenia liczył 26 punktów. Radni podjęli siedem uchwał oraz przyjęli sześć informacji i pięć sprawozdań.
 
Radni powiatu obradowali po raz szesnasty w tej kadencji. Posiedzenie rozpoczęło się jednak nietypowo. Stało się tak za sprawą uhonorowania odznaką tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego” Zofii Kurzawy odchodzącej na emeryturę naczelnik Wydziału Komunikacji konińskiego Starostwa.
 
Po ceremonii wręczenia odznaki, obrady kontynuowane były zgodnie z porządkiem. Po złożeniu przez Starostę Małgorzatę Waszak sprawozdania z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, głos zabrali radni klubu PSL, którzy złożyli wniosek do Komisji Rolnictwa o wypracowanie stanowiska dotyczącego stanu nadzwyczajnej sytuacji w rolnictwie i pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek złego przezimowania upraw rolnych. Radni zaproponowali, aby w przygotowanym stanowisku poruszone zostały kwestie wprowadzenia limitu zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze w celu dokonania przesiewów zniszczonych areałów i wsparcie z krajowego budżetu dla poszkodowanych gospodarstw np. w postaci zasięgania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji. Wniosek ten został przekazany przez Przewodniczącego Rady Powiatu w trybie pilnym pod obrady Komisji Rolnictwa.
 
W części sprawozdawczej posiedzenia, Rada Powiatu nie wznosząc żadnych uwag, przyjęła 6 informacji podsumowujących ubiegłoroczne zadania w zakresie: realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego, działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także realizacji projektów powiatu konińskiego z udziałem zewnętrznych środków finansowych oraz zadań w drogownictwie.
 
Rada wysłuchała też sprawozdania z ubiegłorocznej działalności: Powiatowego Urzędu Pracy, Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. PCPR przedstawiło również sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”.
 
Zgodnie z porządkiem wczorajszych obrad, Rada podjęła 7 uchwał. Dotyczyły one uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 – 2014, przyjęcia 3-letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu powiatu, czy zmian w planie finansowym powiatu na ten rok.
 
W drodze uchwały, Rada nadała statut Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ślesinie, a także wyraziła swoje poparcie dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego”,
 
Radni wyrazili też zgodę na zaproponowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podział środków z PFRON na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad, głos zabrali przedstawiciele Intergrupy Anonimowych Alkoholików „Jedność”. Przedstawili zasady działania wspólnoty oraz zwrócili się do radnych z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców broszur informacyjnych z wykazem spotkań grup AA.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting