Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Na rzecz bezpieczeństwa

Rada Powiatu Konińskiego uchwaliła Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 – 2014.
 
Poczucie bezpieczeństwa przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do priorytetowych zadań powiatu.
 
Celem przyjętego na dzisiejszej sesji Programu jest stworzenie warunków umożliwiających poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu konińskiego we wszystkich sferach życia. Dokument ma być narzędziem wspierającym wykonywanie zadań ustawowych administracji samorządowej na rzecz bezpieczeństwa i porządku. Ma też stanowić pewnego rodzaju drogowskaz dla instytucji i jednostek organizacyjnych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa we wskazanych obszarach, a także umożliwić partycypację przedstawicieli społeczności lokalnych w zarządzaniu bezpieczeństwem.
 
Program został sporządzony na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa opracowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże oraz wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej pod przewodnictwem starosty konińskiego. Dokument definiuje obszary zagrożeń oraz przedstawia propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych na rzecz bezpieczeństwa: w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, w ruchu drogowym, a także bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zapobiegania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w sieci, ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia infrastruktury powiatu, ochrony przed zagrożeniami sanitarnymi, epidemiologicznymi oraz weterynaryjnymi.
 
W każdym z 10 wyodrębnionych obszarów zagrożeń Program wskazuje podmiot koordynujący całość zaplanowanych zadań programowych oraz określa termin ich wykonania. Jako źródło finansowania wskazuje budżety własne i plany finansowe podmiotów biorących udział w jego realizacji.
 
Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o takie wskaźniki jak: poziom zagrożenia przestępczością i wykroczeniami według policyjnych statystyk, postrzeganie przez mieszkańców stanu bezpieczeństwa oraz działań Policji i innych formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, działania podejmowane i realizowane przez poszczególne podmioty w ramach programu oraz skala ich współpracy (w tym m.in.  zwiększenie  liczby patroli prewencyjnych, pojawianie się inicjatyw obywatelskich), rozwój rozwiązań technicznych na rzecz bezpieczeństwa, zmiany w infrastrukturze w celu tworzenia bezpiecznej przestrzeni oraz wprowadzanie proponowanych przez Program zmian w edukacji i szkolnictwie.
 
Odpowiedzialnymi za ocenę jego efektów będą starosta koniński przy pomocy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wójtowie i burmistrzowie gmin i miast powiatu konińskiego, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz organizacje pozarządowe.
Przestępczość jest zjawiskiem cywilizacyjnym, a Policja w walce z nią nie może być osamotniona. Jej działania muszą być wsparte i uzupełnione aktywnością społeczności lokalnych oraz samorządów.  Dlatego jednym z głównych założeń Programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Budowane w ten sposób bezpieczeństwo rozumiane będzie jako dobro wspólne.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting