Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Z XV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Zagadnienia z zakresu edukacji i pomocy społecznej zdominowały wczorajszą sesję Rady Powiatu Konińskiego. Porządek posiedzenia liczył 33 punkty. XV sesja zamknęła się podjęciem dziewiętnastu uchwał oraz przyjęciem jednej informacji, pięciu sprawozdań, a także planu pracy Rady i jej Komisji na rok 2012.
 
Najwięcej uwagi, radni powiatu poświęcili sprawom oświatowym. Zajmowali się m.in. likwidacją liceum profilowanego w Kleczewie i Żychlinie oraz przekształceniem zasadniczych szkół zawodowych w Żychlinie, Sompolnie, Wilczynie i w Rychwale. Zapoznali się też ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Radni podjęli także uchwały w sprawie: przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu oraz przyznawania stypendiów dla studentów.
 
Zgodnie z uchwalonym powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, na stypendium będą mogli liczyć wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat, bez względu na miejsce zamieszkania. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy gratyfikacji finansowej będzie natomiast uzyskanie w poprzednim roku nauki średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75. Stypendia wypłacane będą przez 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez pół roku. Ich wysokość uchwalana będzie corocznie przez Zarząd Powiatu. Program wprowadził także nowy rodzaj wsparcia dla uzdolnionych uczniów w postaci nagród Starosty Konińskiego. Będą się mogli o nie ubiegać uczniowie szkół powiatu, którzy uzyskają z obowiązkowych zajęć dydaktycznych średnią ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre zachowanie, a także laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz konkursów na pracę naukową organizowanych przez MEN lub Kuratorium Oświaty.
 
Druga z uchwał dotyczących stypendiów Starosty określiła natomiast zasady ich przyznawania studentom. O tę pomoc stypendialną będą mogli wnioskować absolwenci szkół powiatu, studiujący w systemie stacjonarnym, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5. Będą musieli także spełnić kryterium dochodowe (tj. dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz posiadać stałe zameldowanie w powiecie konińskim. Liczbę i wysokość stypendiów w danym roku kalendarzowym określać będzie Zarząd Powiatu Konińskiego, jednak jego miesięczna kwota nie będzie mogła przekroczyć 250 zł.  
 
Przedmiotem wczorajszych obrad były również zagadnienia z pomocy społecznej. Radni uchwalili m.in. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2020, określili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu w Ślesinie oraz przyjęli zasady  konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
 
Radni głosowali także nad podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012. Opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu do tegorocznego budżetu zgłoszonej przez Zarząd Powiatu autopoprawki dotyczącej zabezpieczenia środków na wykonanie inwestycji na drodze Brzeźno – Smólnik realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Decyzja ta zapadła stosunkiem głosów 12 do 11, przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Radni przystali natomiast na wprowadzenie do budżetu zmian proponowanych drugą autopoprawką, zgodnie z którą w planie finansowym ujęto środki na prowadzenie obsługi rachunku bankowego Starostwa. Uchwała została podjęta 23 głosami „za” i jednym głosie wstrzymującym.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting