Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Stypendia dla uczniów i studentów

Rada Powiatu odrębnymi uchwałami przyjęła powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński oraz określiła zasady przyznawania stypendium dla studentów. Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Formą realizacji programu w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński będą: stypendium Starosty Konińskiego i nagroda Starosty Konińskiego.
Zarówno stypendium, jak i nagroda są świadczeniami pieniężnymi przyznawanymi przez Zarząd Powiatu Konińskiego w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu Konińskiego na dany rok budżetowy.
 
Stypendium mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie szkół, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75.
 
Stypendium przyznawane będzie na okres roku kalendarzowego z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych na okres 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca.
 
W tym roku termin składania wniosków o przyznanie stypendium upłynie z 14 dniem od dnia wejścia w życie uchwały przyjmującej powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. W przypadku uczniów, którzy otrzymali stypendium przed dniem wejścia w życie ww. uchwały, stosuje się dotychczasowe przepisy.
 
Nagroda Starosty Konińskiego przyznawana będzie uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria w danym roku szkolnym, tj.:
1) uzyskał z obowiązkowych zajęć dydaktycznych w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
2) jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego albo laureatem konkursu na pracę naukową organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub podległe mu instytucje lub przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 
Nagrody przyznawane będą dwa razy w roku, począwszy od 2013 r. Podstawę do podjęcia uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów stanowią zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, które umożliwiają przyznawanie studentom pomocy materialnej ze środków budżetowych Powiatu Konińskiego. W uchwale został określony rodzaj pomocy materialnej, sposób i termin ubiegania się o pomoc, sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna oraz maksymalna wysokość pomocy.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) studiują w publicznych lub niepublicznych szkołach wyższych w systemie stacjonarnym;
2) są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Koniński;
3) posiadają stałe zameldowanie w powiecie konińskim;
4) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie;
5) osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen w roku akademickim, poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek nie niższą niż 4,5.
 
Studenci składają wniosek o przyznanie stypendium Starosty Konińskiego w Starostwie Powiatowym w Koninie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting