Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Rada Powiatu przyjęła zasady konsultacji aktów prawa miejscowego

Rada Powiatu zadecydowała o sposobie konsultowania przez Powiat aktów prawa miejscowego. Podjęta na wczorajszej sesji uchwała określa sposób, tryb i zasady konsultacji projektów aktów prawa miejscowego powiatu konińskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami, konsultacje przeprowadzane będą z zastosowaniem formy pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez zorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań lub wywiadów, a także uruchomieniu forum dyskusyjnego lub innych aplikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Konsultacje rozpoczynać się będą następnego dnia po zamieszczeniu projektu aktu prawa miejscowego lub komunikatu o nich na stronie www.bip.powiat.konin.pl
 
Dokumenty te udostępnione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 14 dni w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nimi oraz przekazania ewentualnych uwag i opinii na ich temat. Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach będą mogły wyrazić swoje zdanie poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik do uchwały i przesłanie jej pocztą tradycyjną lub mailową na adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Po  zakończeniu  konsultacji, Zarząd Powiatu, jeśli uzna za zasadne, dokona zmian w projekcie aktu prawa miejscowego zgodnie z przekazanymi sugestiami i przedłoży Radzie Powiatu projekt  wraz z uzasadnieniem  zawierającym zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji  uwag i opinii .
 
O przyjęciu bądź odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów, organizacje zostaną poinformowane na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia podjętej w tej sprawie decyzji.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting