Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

Rada Powiatu Konińskiego uchwaliła Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Jego celem jest zwiększenie świadomości i dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem.
 
Samorządy powiatowe są zobligowane do opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na powiatach spoczywa też obowiązek prowadzenia ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz przygotowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Przygotowany przez powiat koniński Program ma zapewnić kompleksową pomoc, zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy przy udziale służb i instytucji. Zakłada on podejmowanie równoczesnych działań o charakterze interwencyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i korekcyjnym. Nie tworzy nowych instytucji, natomiast wzmacnia kompetencje już istniejących.
 
Nad wdrażaniem Programu czuwają jego autorzy, czyli Zespół powołany przez Radę Powiatu Konińskiego we wrześniu ubiegłego roku. Tworzą go przedstawiciele policji, kurateli sądowej, organizacji pozarządowych, powiatowych służb pomocy społecznej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz konińskiego Starostwa.
 
Dokument zawiera priorytetowe kierunki działań, ich harmonogram oraz zadania wpisujące się w cele Programu. Do jego opracowania posłużyły dane statystyczne dotyczące skali przemocy w rodzinie w powiecie konińskim. Według danych z Komendy Miejskiej Policji w Koninie wynika, że w 2010 roku przeprowadzono 511 interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie i założono 331 „Niebieskich Kart”. Osobami pokrzywdzonymi aż w 55% były kobiety. Niestety, w tej niechlubnej statystyce nie zbrakło dzieci. Najmłodsi stanowili 32% ofiar przemocy domowej, pozostałe 13% - to małoletni powyżej 13 roku życia. Nie odnotowano natomiast interwencji dotyczących pokrzywdzonych mężczyzn. Jednak na 336 sprawców przemocy, 330 to mężczyźni w 98% przypadków działający pod wpływem alkoholu. Z danych policyjnych wynika, że w wyniku interwencji, 65% sprawców mężczyzn i 1 % kobiet zostało przewiezionych do Izby Wytrzeźwień.
 
Prokuratura Rejonowa w Koninie odnotowała w ubiegłym roku 171 postępowań związanych z przemocą w rodzinie. Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się 60 z nich, w 65 przypadkach wydano postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, a 39 spraw umorzono z różnych przyczyn. Pozostałe sprawy pozostają otwarte.
 
Z danych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie wynika, że w 2010 r. zdiagnozowano przemoc u 232 osób, w tym u 189 dorosłych oraz 25 dzieci. Ze schronienia hostelowego w Ośrodku skorzystało 13 ofiar. Sprawcami przemocy byli głównie mężczyźni, a ofiarami kobiety i dzieci. W 68% przypadków, sprawcy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Powodem agresji w pozostałych sytuacjach były zaburzenia psychiczne oraz nieporadność życiowa. Spośród 14 gmin powiatu konińskiego, najwięcej sytuacji związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie odnotowano w gminie Ślesin.
Przedstawione dane nie odzwierciedlają rzeczywistej skali tego problemu. Stosowanie przemocy często ma przyzwolenie społeczne, a jeszcze częściej traktowane jest jako sprawa prywatna. Dlatego jednym z głównych celów Programu jest uświadomienie mieszkańcom powiatu, że przemoc prowadzi do eskalacji i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie jest więc tylko osobistym problemem, ale przestępstwem ściganym z urzędu.
 
Program określa działania, które pozwolą skutecznie i szybko zapewnić pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, a także wyznacza jakość współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Taka zdolność do stworzenia lokalnej koalicji jest pierwszym krokiem na drodze do profesjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie ofiar.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting