Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Z XVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

XVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego zdominowała sprawa wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 
Ze sprawozdania, które przedstawiła Małgorzata Waszak – starosta koniński wynika, że w 2011 roku Powiat zrealizował dochody w 100,28% na kwotę 75.486.804,21 zł, natomiast wydatki w 96,82% na kwotę 78.336.101,75 zł.
 
Starosta podkreśliła, że w minionym roku 17 mln zł przeznaczono na remonty oraz inwestycje na drogach powiatowych. Potrzeby w tym zakresie jednak są bardzo duże, dlatego w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych niezbędne staje się pozyskiwanie środków z zewnątrz. Takie zabiegi w ubiegłym roku czyniono. Do budżetu powiatu w trakcie roku pozyskano środki w wysokości ponad 8,7 mln zł w ramach: funduszy pomocowych, dotacji na zadania inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Kopalni Węgła Brunatnego „Konin”.
 
Starosta Koniński zwróciła uwagę na ogromny udział pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu w wykonaniu budżetu. Wielu przedsięwzięć oraz zadań z pewnością nie udałoby się doprowadzić do końca, gdyby nie praca, poświęcenie i zapał pracowników, którym podziękowała za odpowiedzialność, kreatywność oraz ciężką pracę.
 
Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu wydały wszystkie Komisje Rady Powiatu Konińskiego oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i przyjęciu go przez Radę 18 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących, przystąpiono do rozpatrzenia sprawy absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2011 rok.
 
Wynik tego głosowania był identyczny, jak w przypadku głosowania nad wykonaniem budżetu, tj. za udzieleniem absolutorium Zarządowi opowiedziało się 18 radnych, przeciwnych było 6 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
 
W dalszej części obrad Rada podjęła cztery uchwały zmieniające dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie:

  • Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku;
  • określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  • budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012;
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017.

Ponadto Rada nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu konińskiego, o którą wnioskował pracodawca oraz udzieliła pomocy dwunastu gminom powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na modernizację strażnic OSP podejmując w tym zakresie stosowne uchwały.
 
Na koniec obrad Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył wniosek o odwołanie Małgorzaty Waszak z funkcji starosty konińskiego.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting