Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu Konińskiego

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 27 czerwca br., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa, radni ocenią wykonanie ubiegłorocznego budżetu podejmując uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok:

  • sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2011 r.,
  • sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2011 r.,
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
  • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok,
  • dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2011 r.,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego:
  • wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium,
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2011 rok.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting