Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Można składać wnioski o Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje program stypendialny dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dokumenty, w tym Regulamin, wzory wniosków i zobowiązań są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd/ O urzędzie/Konkursy, odznaczenia, stypendia, nagrody/ Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które:
- na stałe zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego;
- uczą się lub studiują w trybie dziennym;
- osiągają najlepsze wyniki w nauce (średnia ocen za poprzedni rok nauki dla uczniów wynosi co najmniej 4,0; dla studentów 3,81);
- pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł brutto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci 600 zł brutto).

Wymagane załączniki do wniosku::

- zaświadczenia o dochodach rodziny za 2010 rok z: urzędu skarbowego, o dochodowości gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta lub miasta i gminy;
- w przypadku osób niepełnosprawnych uwierzytelniona kopia orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności;
- pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko;
- w przypadku uczniów/ słuchaczy/ studentów I roku uwierzytelniona kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego/akademickiego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające status ucznia/studenta/słuchacza;
- pozostali uczniowie/słuchacze/studenci zaświadczenie o wysokości średniej w nauce za szkolny/akademicki 2010/2011;
- pozostali członkowie rodziny, którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna winni dołączyć zaświadczenie o statusie ucznia/słuchacza lub studenta, natomiast osoby pełnoletnie nie uczące się, a będące na utrzymaniu rodzica lub opiekuna zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o braku dochodów za poprzedni rok kalendarzowy;
- zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium.

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Koninie w nieprzekraczalnym terminie:
- uczniowie do 6 września 2011 r.
- studenci do 10 października 2011 r.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting