Skocz do zawartości

Aktualności 2008

PFRON uruchomił Program "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"

Wnioski o pomoc finansową w ramach Programu należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2008r. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, Oddział Wojewódzki(ul. Lindego 4, 60-573 Poznań).

1 stycznia, Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych uruchomił program "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych", skierowany do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy kontynuują naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach magisterskich a także dla posiadaczy dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcących się na studiach podyplomowych, uczestników studiów doktoranckich, słuchaczy kolegiów ( pracowników służb społecznych, nauczycielskich lub języków obcych) uczniów szkół policealnych, studentów uczelni zagranicznych oraz odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej.

Program przewiduje dwie formy pomocy: dofinansowanie kosztów nauki, (do: czesnego, zakwaterowania, kosztów przejazdów, dostępu do internetu, uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wspomagających oraz zakupie pomocy dydaktycznych) oraz stypendium specjalne za szczególne osiągnięcia w nauce.

O dofinansowanie kosztów nauki może ubiegać się osoba, której średni miesięczny dochód brutto nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących. Udzielenie pomocy finansowej przez PFRON jest uzasadnione także wówczas, gdy występują szczególnie wysokie dodatkowe koszty utrzymania wynikające z niepełnosprawności lub zdarzeń losowych dotyczących wnioskodawcy oraz gdy wnioskodawca pobiera naukę równocześnie na kilku kierunkach.

Z kolei, o przyznanie stypendium specjalnego w ramach Programu może wnioskować student, który spełnia łącznie następujące warunki: uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50 ( jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00); 4,70 ( jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50): 5,00 ( jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00); nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów ( chyba że nie zaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych), posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową.

Przyznanie przez PFRON dofinansowania na pokrycie kosztów nauki nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (tel. 063 2430307) w Oddziale Wojewódzkim PFRON ( tel. 061 8435516) oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting