Skocz do zawartości

Luty

"UCZEŃ NA WSI"

Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
 
I. Cele programu
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy.
Cele operacyjne programu to:
a) poprawa warunków kształcenia uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy,
b) umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
c) likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez uczniów nauki.
Celem programu jest również wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.
 
II. Adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu
Adresatami programu są:w obszarze A – osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej,w obszarze B – gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie, o których mowa w pkt 1).
W przypadku nieletnich adresatów obszaru A programu (dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.
Pomoc finansowa w ramach obszaru A programu udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu.
Pomoc finansowa w ramach obszaru B programu udzielana jest ze środków PFRON przez Oddziały PFRON.
 
III. Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
Przyznane w ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty: zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów ,kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty: opłaty za naukę (czesne),zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),dojazdów do szkoły.
W ramach obszaru B programu – dofinansowanie gminom wydatków na zakup fabrycznie nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów)służących do przewozu uczniów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1).
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1) i 2), nie może przekroczyć: w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3),w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć – 90% wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż 100.000 zł na zakup mikrobusu i 200.000 zł na zakup autobusu.
 
IV. Warunki uczestnictwa w programie
Warunkiem uczestnictwa w ramach obszaru A programu jest: posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, stałe zameldowanie na terenie gminy.
W ramach obszaru A programu nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy: w przeszłości, byli stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,(skreślony), wnioskodawcy o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Warunkiem uczestnictwa w ramach obszaru B programu jest: na terenie gminy ubiegającej się o dofinansowanie zakupu:
a) mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkuje co najmniej 6 uczniów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1), wymagających przewozu lub co najmniej 1 uczeń, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1, poruszający się na wózku inwalidzkim,
b) autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkuje co najmniej 9 uczniów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1), wymagających przewozu,
złożenie przez gminę promesy w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i ubezpieczenia pojazdu zakupionego ze środków PFRON.
W ramach obszaru B programu nie mogą uczestniczyć gminy, które: w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
posiadają zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, otrzymały ze środków PFRON dofinansowanie na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich 5 lat, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) nie obowiązuje w sytuacji: gdy gmina wykaże, że posiadanym pojazdem, którego zakup dofinansowany został ze środków PFRON, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb przewozowych uczniów niepełnosprawnych, zdarzeń losowych, potwierdzonych przez właściwe jednostki, skutkujących utratą lub całkowitym zniszczeniem pojazdu, którego zakup dofinansowany został gminie ze środków PFRON.
 
V. Tryb postępowania
PFRON przesyła do gmin zaproszenia do przystąpienia do realizacji obszaru A programu, zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu. Gmina, która wyraża chęć przystąpienia do realizacji obszaru A programu składa do PFRON właściwe oświadczenie.
Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach obszaru A programu składane są w wyznaczonej przez wójta jednostce organizacyjnej gminy (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwej terytorialnie dla miejsca stałego zameldowania ucznia.
Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 3, gmina składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację obszaru A programu do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby władz gminy.
Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach obszaru B programu składany jest przez gminę do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby władz gminy.
Tryb i termin składania przez gminę wniosków i wystąpień oraz zasady ich rozpatrywania a także system monitorowania i zasady ewaluacji określają procedury realizacji programu.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala następujące dodatkowe terminy na przystąpienie do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” dla gmin miejsko - wiejskich z miastami powyżej 5 tys. mieszkańców, które od dnia 1 stycznia 2008 r. mogą realizować program wyłącznie na obszarach wiejskich:
1) wysyłka przez Oddziały PFRON zaproszeń do przystąpienia do realizacji obszaru A programu – od dnia 11 lutego 2008 r.,
2) przyjmowanie przez Oddziały PFRON oświadczeń gmin wyrażających gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A oraz wystąpień o przyznanie środków finansowych gminie na realizację obszaru A programu – do dnia 15 kwietnia 2008 r.,
3) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych przez gminy wyrażające gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A programu – do dnia 31 marca 2008 r.
4) termin od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków gmin o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B
 
Więcej informacji na stronie internetowej www.pfron.org.pl zakładka programy pfron/uczeń na wsi.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting