Skocz do zawartości

Luty

Sprawny dojazd

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski uruchomił nowy program na dofinansowanie do zakupu samochodu i oprzyrządowania.
 
I Adresaci programu:
A) Zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni do 65, kobiety do 60 roku życia), legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną (wniosek A),
 
B) Zatrudnione lub uczące się , pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni do 65, kobiety do 60 roku życia), posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które ze względów zdrowotnych nie po siadaj ą prawa jazdy i wymagaj ą opiekuna kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B (wniosek A + oświadczenie opiekuna kierowcy),
 
C)Niepełnoletnie dzieci niepełnosprawne , posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia do 18 roku życia), jeżeli wymagaj ą stałej rehabilitacji leczniczej, a jeden z opiekunów posiada prawo jazdy kategorii B (wniosek A-D)
 
II. W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
A) otrzymały pożyczkę z PFRON na zakup samochodu w roku 2002 i później,
B) posiadaj ą samochód rocznik 2002 lub nowszy,
C) były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie
D) posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON.
 
III. Maksymalne dofinansowanie w roku 2008 wynosi:
A) w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu - 28 080,- zł
B) w przypadku zakupu używanego samochodu - 22 464,- zł
C) w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania - 8 424,- zł Uwaga! wysokość dofinansowania uzależniona jest również od dochodów przypadających na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i może ulec zmniejszeniu.
 
IV. Pozostałe warunki;
A) przy zakupie samochodu nowego wymagany jest udział własny w wysokości co najmniej 20% ceny zakupu, przy zakupie samochodu używanego (nie może być starszy niż rocznik 2006) - co najmniej 25 %.
B) cena zakupu samochodu nie może przekroczyć kwoty 71 640,-zł
 
Wnioski należy składać w Oddziale Wielkopolskim PFRON: ul. Lindego 4 60-573 Poznań do dnia 31 marca 2008 r (decyduje data stempla pocztowego).
 
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.pfron.org.pl zakładka Programy PFRON zakładka Sprawny dojazd.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting