Skocz do zawartości

Październik

Strona główna

Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada Powiatu Konińskiego zebrała się w starostwie 27 października. Obrady zdominowały sprawy organizacyjne. Podczas posiedzenia przeprowadzono pięćdziesiąt osiem głosowań, przyjęto dziewięć informacji i sprawozdań oraz podjęto czternaście uchwał.

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym przedstawił starosta koniński. Stanisław Bielik poinformował, m.in. o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Radni pogratulowali p. Sylwii Cichockiej objęcia stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Następnie przyjęli siedem informacji i dwa sprawozdania.

Z akceptacją organu stanowiącego spotkały się, m.in.: dokumenty przedłożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddziału w Koninie. Radni przyjęli również sprawozdanie z wykonania zadań drogowych w I półroczu 2022 r. i informację z bieżącego utrzymania dróg, a także dwa dokumenty przedstawiające stan finansów powiatu na koniec czerwca tego roku: wykonanie budżetu za I półrocze oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej. Następnie zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym oraz w drodze uchwały dokonali zmian trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym.

Procedując nad kolejnymi projektami uchwał, rada zdecydowała o powierzeniu Gminie Wierzbinek zadania własnego powiatu polegającego na budowie 4,2 km ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn. Inwestycja, o szacunkowej wartości 3 mln zł, realizowana będzie w ramach Programu Strategicznego „Polski Ład”, a szczegółowy zakres zadania określi porozumienie zawarte między zarządem powiatu i gminą. Rada wyraziła też zgodę na udzielenie wsparcia finansowego gminom: Kramsk, Rzgów, Krzymów, Stare Miasto i Skulsk na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Każda z jednostek samorządu terytorialnego otrzymała pomoc powiatu w formie dotacji celowej wynoszącej 10 tysięcy złotych.

Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. Organ stanowiący powiatu przyjął autopoprawki zgłoszone przez zarząd i dokonał zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

Drugą część posiedzenia zdominowały sprawy organizacyjne. W głównej mierze dotyczyły one zmian w składach poszczególnych komisji rady i były konsekwencją wcześniejszych zmian personalnych w prezydium rady i zarządzie powiatu. Po ożywionej dyskusji i przeprowadzeniu 38 głosowań, rada powiatu zatwierdziła nowe składy osobowe komisji: rewizyjnej; skarg, wniosków i petycji; statutowo-regulaminowej; rozwoju i infrastruktury; rolnictwa i ochrony środowiska; spraw społecznych; prawa i porządku publicznego; oświaty, kultury, sportu i turystyki. Dwie zgłoszone przez radnych zmiany będą dopiero procedowane, stąd ostateczne składy osobowe komisji rady powiatu poznamy na najbliższej sesji.
Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting