Skocz do zawartości

Październik

Strona główna

Powiat otrzymał dotację z WFOŚiGW w Poznaniu

Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

27 września 2021 r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”. Dotacja wynosi 6 400 zł, co stanowi 40% kwoty całkowitej zadania.
 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Programy ochrony środowiska powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki.

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy.

Dlatego też Rada Powiatu Konińskiego uchwałą Nr XXVI/217/2021 z dnia 29 września 2021 r. przyjęła „Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

 
Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Na podstawie aktualnego stanu środowiska naturalnego powiatu konińskiego, a także uwarunkowań wynikających z dokumentów programowych wyznaczono kierunki działań i zaproponowano do nich zadania, których wykonanie jest niezbędne, aby zachować bądź poprawić stan środowiska, wypełnić zobowiązania unijne, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców.

 
Nadrzędnym celem „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” jest długotrwały, zrównoważony rozwój powiatu, w którym kwestie ochrony środowiska są traktowane podobnie jak kwestie społeczne i gospodarcze. Opracowanie dokumentu oraz uchwalenie go przez Radę Powiatu pozwoli na wypełnienie przez Zarząd Powiatu ustawowego obowiązku oraz przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem w powiecie, poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska przyrodniczego oraz zapewni zrównoważony rozwoju powiatu.
 
 
 
Przedsięwzięcie pn. “Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting