Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Konińskiej

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej informuje, iż na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) przystępuje do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z Prognozą oddziaływania  na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin oraz do pobrania poniżej.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie od dnia 7 października 2022 r. do 28 października 2022 r. (włącznie) w formie pisemnej (na adres ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres aglomeracjakoninska@gmail.com) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski należy zgłaszać za pośrednictwem Formularza znajdującego się poniżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting