Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Z II sesji Rady Powiatu Konińskiego

Temat dróg zdominował II sesję Rady Powiatu Konińskiego. Podczas wczorajszego posiedzenia (4 czerwca) podjęto w tej sprawie 15 uchwał.

Radni powiatu konińskiego, po niespełna miesięcznej przerwie, obradowali drugi raz w tej kadencji.

W części sprawozdawczej posiedzenia, rada wysłuchała relacji Starosty Konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz aktywności przedstawicieli samorządu w konferencjach, naradach tematycznych oraz wydarzeniach patriotycznych i uroczystościach okolicznościowych. Radni przyjęli też sprawozdania podsumowujące ubiegłoroczną działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie oraz pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie wnieśli uwag do informacji z realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg w okresie zimowym, a także do przedłożonych przez służby dokumentów przedstawiających ubiegłoroczny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stan sanitarny i sytuację epidemiologiczną w powiecie konińskim.

W związku z ukonstytuowaniem się nowych władz powiatu na VII kadencję samorządu, radni wyznaczyli Katarzynę Fryzę – starostę konińskiego na przedstawiciela powiatu w zebraniu założycielskim oraz na walnych zebraniach członków Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Dokonali też, spośród swojego grona, wyboru przedstawicieli do: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Konińskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego na lata 2024-2026 oraz do Powiatowej Rady Seniorów. Do pierwszego z organów delegowali Wojciecha Koszala i Radosława Kelma, do drugiego – Monikę Rybicką-Horbińską i Zbigniewa Rogowskiego, a do rady seniorów – Józefa Goździkiewicza oraz Tadeusza Piotra Nowickiego.

Rada udzieliła też pomocy finansowej gminie Wilczyn z przeznaczeniem dla OSP w Wilczynie. Dotacja powiatu wynosząca 10 tysięcy złotych przekazana zostanie jednostce na zakup przyczepki ratowniczej do quada.

Następnie rada przychyliła się do propozycji zarządu powiatu dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3280P ul. Działki i ul. Kliny w Ślesinie. Wyraziła również zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat prawa własności do nieruchomości znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3323P – ul. Sportowa w Rychwale.

Kolejnych trzynaście procedowanych uchwał wiązało się z powierzeniem gminom prowadzenia zadań publicznych Powiatu. Jedenaście z nich dotyczyło budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy powiatowych drogach, na realizację których samorządy gmin będą się ubiegać o środki ze źródeł pozabudżetowych, m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dedykowane konińskim Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym.

Rada postanowiła również o zmianie uchwały, którą w marcu br. powierzyła zadanie własne powiatu gminie Ślesin. Zgodnie z tą zmianą, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kępa – etap II” samorząd Ślesina wykona zadanie polegające na przebudowie drogi w miejscowości Kępa, a powiat zwiększy wysokość dotacji celowej dla gminy z dwustu do trzystu tysięcy złotych.

W konsekwencji kolejnej podjętej uchwały, gmina Sompolno przejmie w zarząd przystanki komunikacyjne zlokalizowane wzdłuż dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych gminy. Powierzając to zadanie, powiat scedował na gminę ponoszenie kosztów utrzymania przystanków w czystości i porządku, a także ich napraw oraz budowy nowych wiat przystankowych. Jako zarządca, gmina uzyska, m.in. możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego.

Ostatnie decyzje podjęte na wczorajszej sesji dotyczyły finansów powiatu. Po przyjęciu zgłoszonych przez zarząd autopoprawek, rada powiatu dokonała zmian w budżecie na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finansowej.
Z II sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z II sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z II sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z II sesji Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting