Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

XXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego

W środę, 1 grudnia, odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju posiedzenie będzie miało charakter zamknięty. Zapraszamy Państwa do śledzenia obrad online na stronie powiatu.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2021.
 6. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2021/2022.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz  zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting