Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

XXIV sesja Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego ocenią ubiegłoroczną pracę zarządu. Na najbliższej sesji (25 czerwca) podejmą decyzję w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla organu wykonawczego powiatu.

Po raz trzeci w historii samorządu Rada Powiatu Konińskiego głosować będzie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Konieczność pojawienia się tego punktu wprowadziła znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie, która nałożyła na organ wykonawczy także obowiązek przedstawiania radzie corocznego raportu o stanie powiatu. Głosowanie w sprawie wotum poprzedzi dyskusja nad tym dokumentem. 

Po zakończeniu procedury rozpatrywania raportu o stanie powiatu, radni przejdą do realizacji procedury absolutoryjnej. W tym celu rozpatrzą sprawozdanie finansowe i roczne z wykonania budżetu powiatu oraz informację o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. Następnie na podstawie oceny wykonania ubiegłorocznego budżetu podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu.

W drugiej części posiedzenia radni procedować będą także nad projektami trzech uchwał dotyczących spraw bieżących.
 
W imieniu Starosty Konińskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji on-line z XXIV sesji organu stanowiącego powiatu. Zaplanowane na 25 czerwca obrady rozpoczną się o godz.12.00.  Ze względów bezpieczeństwa  odbywać się będą w reżimie  sanitarnym, bez udziału zaproszonych gości.
 
Porządek obrad:
1.         Otwarcie obrad.
2.         Stwierdzenie quorum.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
5.         Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2020 rok i udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
6.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok:
  • sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2020 r.
  •  sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
  • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok;
  • dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2020 r.;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2020 rok:
  • wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2020 rok.
8.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
9.         Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
11.       Wnioski i oświadczenia radnych.
12.       Zamknięcie obrad.
 
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting