Skocz do zawartości

Aktualności

Aktualności

VII sesja Rady Powiatu Konińskiego

W najbliższy poniedziałek Radni Powiatu Konińskiego zadecydują o personalnym składzie władzy wykonawczej powiatu bieżącej kadencji.
 
Zarząd Powiatu, w składzie którego z mocy ustawy zasiada starosta i wicestarosta, uzupełniony zostanie o trzech członków. Nastąpi to na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu  Konińskiego, 16 maja o godzinie 10.00, w sali sesyjnej Starostwa.
 
Rada powiatu wybierze pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 
Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone ustawą i Statutem Powiatu na rzecz Rady Powiatu. Zarząd wykonuje uchwały Rady i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
9. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
10. Zamknięcie obrad.

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting