Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego przyjęta

Powiat koniński zaktualizował dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju. Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto Strategię Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030. W dokumencie określono główne kierunki strategiczne, w ramach których samorząd powiatu będzie działać.

Powiat koniński czekają dynamiczne przemiany społeczno-gospodarcze związane ze zmianą profilu gospodarczego. Przeobrażenie gospodarki opartej na węglu oznacza dużą zmianę w zakresie źródeł dochodów mieszkańców, jak też lokalnych samorządów. Będzie to także czas inwestowania w ochronę środowiska. Wyzwaniem w zakresie demografii, oprócz zatrzymania młodych, będzie dostosowanie się do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Definiując wizję powiatu konińskiego w 2030 roku zdecydowano się połączyć spojrzenie pełnego obrazu przemian do jakich może dojść w tym czasie, z możliwościami instytucjonalnymi Powiatu Konińskiego.

Prace nad Strategią umożliwiły wypracowanie czterech głównych celów.
W celu 1. Transformacja gospodarcza ujęto priorytety, które związane są wymiarem edukacji, turystyką, rolnictwem, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, rozwijaniem innowacji oraz infrastruktury na rzecz gospodarki.
Cel 2. Transformacja środowiskowa zakłada rozwój i wspieranie odnawialnych źródeł energii, wzmacnianie potencjału retencyjnego i dostępu do wody oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.
W celu 3. Aktywni mieszkańcy ujęte zostały działania związane z kształtowaniem czasu wolnego, rozwijaniem pomocy społecznej oraz opieki zdrowotnej.
Cel 4. Profesjonalne instytucje podkreśla rolę instytucji powiatowych, które powinny być moderatorem i integratorem działań rozwojowych na swoim obszarze. Zakłada się wspieranie rozwoju e-usług, kadr instytucji powiatowych, kształtowanie wymiaru dostępności oraz moderowanie rozwoju lokalnego.

Strategia Rozwoju Powiatu powstała m. in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których starostwo jest organem prowadzącym oraz warsztatów, w których wzięli udział radni, pracownicy Starostwa Powiatowego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu oraz organizacji pozarządowych.

Dokument znajduje się pod linkiem: Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting