Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Starosta Koniński zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do składania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć uproszczone oferty realizacji zadania publicznego w następujących zakresach (rodzaj zadania):
 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Oświata i wychowanie.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Złożona oferta musi spełniać łącznie następujące warunki:  
 1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł; nie więcej niż 90% wartości zadania.
 2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 3. Zadanie musy być zrealizowane w 2021 r.
 4. Termin realizacji zadania nie wcześniej niż od 10 maja 2021 r.
 5. Oferta nie może przewidywać zakupów środków trwałych i inwestycyjnych.
 6. Zadanie musi być zgodne z celami Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Konińskiego na 2021 rok.
Ofertę należy złożyć na wzorze uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego” w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, w terminie do 9 kwietnia 2021 r. Wszelkie pytania należy kierować do pana Krzysztofa Czajkowskiego Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami – tel. 63 240 32 24, e-mail krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl

O celowości złożonej oferty będzie decydował Zarząd Powiatu Konińskiego.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting