Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Dotacje na integrację uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

Fundacja Batorego oferuje pomoc organizacjom podejmującym działania na rzecz adaptacji oraz integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Do składania wniosków w konkursie dotacyjnym zapraszamy organizacje prowadzące lub zamierzające prowadzić działania integracyjne w społeczności lokalnej, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań mieszkańców i uchodźców. Szczególnie zapraszamy organizacje współtworzone przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, osoby  z mniejszości narodowych, etnicznych i innych.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

W ramach konkursu wspieramy:
  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.
Nie wspieramy edukacji szkolnej i kursów językowych jako głównego lub jedynego działania ani jednorazowych wydarzeń (np. festiwali, festynów, konferencji).

W konkursie oferujemy dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł. Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek..Formularz wniosku w wersji pdf.

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 r. – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym. Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.
 
II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 r. – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji. Organizacje zaproszone do rozmowy poproszone zostaną o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok, a w przypadku nowych organizacji (powstałych w 2022 roku) – zestawienia przychodów i wydatków za 2022 rok. Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą: www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/

Źródło: www.batory.org.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting