Skocz do zawartości

Wrzesień

Strona główna

PUP w Koninie realizuje projekt dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)”. W ramach przedsięwzięcia zaktywizowanych ma zostać 1146 uczestników, w tym 573 osoby w 2023 roku.

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, a w szczególności:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym z grupy NEET (NEET osoba, która nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli się). 
Projekt przewiduje organizację następujących form aktywizacji:
 • staż,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • bon na zasiedlenie,
 • zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • szkolenia.
W ramach staży planujemy zaktywizować 245 osób bezrobotnych. Staże mają trwać do 4 miesięcy, a pracodawcy zgodnie z zawartą umową będą mieli obowiązek zatrudnienia osoby odbywającej staż, po jego zakończeniu, na okres 2 miesięcy.

Kolejną formą będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – osoby zainteresowane mogą otrzymać 21 tys. zł na otwarcie własnego biznesu i są zobowiązane do utrzymania działalności firmy przez okres 12 miesięcy. W ramach dotacji planujemy zaktywizować 125 osób bezrobotnych.

Dla osób do 30 roku życia proponujemy realizację bonu na zasiedlenie (w ramach bonów planujemy zaktywizować 95 osób), który może być przeznaczony na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Warunki otrzymania bonu w wysokości 9 000 zł są następujące:
 • otrzymywanie wynagrodzenia lub przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podleganie ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać z uwagi na podjęcie pracy, musi wynosić co najmniej 80 km;
 • pozostawanie w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy.
Kolejna forma realizowana w ramach projektu to refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osoby bezrobotnej mogą otrzymać środki w wysokości 22 tys. zł na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Warunkiem bezzwrotności tych środków jest utrzymanie stanowiska pracy przez 24 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy i z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym. W ramach tej formy planujemy zaktywizować 85 osób bezrobotnych.

Ostatnią formą są szkolenia dla osób bezrobotnych – w tym roku chcemy realizować szkolenia indywidualne dla 23 osób. Osoba bezrobotna będzie składała wniosek do PUP w Koninie o organizację szkolenia. We wniosku należy uzasadnić celowość szkolenia. Koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.

Nowością podczas realizacji projektu jest badanie kompetencji cyfrowych wśród młodzieży do 30 roku życia. Przed skierowaniem do każdej formy aktywizacji osoba młoda zostanie poddana ankiecie, której celem będzie określenie poziomu posiadanych kompetencji cyfrowych. Jeżeli wynik ankiety wskaże poziom przeciętny lub niżej, osoba bezrobotna będzie musiała podnieść swoją wiedzę z zakresu zagadnień cyfrowych. Od czerwca br. PUP cyklicznie przeprowadza szkolenia dla osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji cyfrowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie aktualnie dysponuje jeszcze środkami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach: staży, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz bonów na zasiedlenie. Wszystkie osoby zainteresowane ofertą PUP zapraszamy do składania wniosków.

Projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Źródło: PUP w Koninie
Zestawienie FE+RP+UE+Herb województwa wielkopolskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting