Skocz do zawartości

Marzec

Strona główna

Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego obradowali po raz 40. w tej kadencji.  Posiedzenie zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni przyjęli dziewięć dokumentów podsumowujących ubiegłoroczne zdania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, wydziały starostwa oraz służby mundurowe.   
 
XL sesję Rady Powiatu Konińskiego rozpoczęły podziękowania i życzenia skierowane do odchodzących na emeryturę pracowników samorządowych: Anny Subdy i Jana Bartczaka. Pan Jan Bartczak od 2015 roku kierował Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych w konińskim starostwie, a p. Anna Subda od 2018 r. pełniła funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Z samorządem powiatu oboje związani byli od ponad dwudziestu lat. Podczas sesji Anna Subda została też uhonorowana odznaką „Zasłużony dla powiatu konińskiego” za całokształt dorobku zawodowego oraz wieloletnie oddanie służbie publicznej i zaangażowanie w realizację zadań związanych z poprawą sytuacji na rynku pracy.

Następnie, obrady kontynuowane były zgodnie z ustalonym porządkiem. Radni wysłuchali relacji starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wydarzeń z życia powiatu, a także przyjęli sprawozdania i informacje podsumowujące ubiegłoroczne zadania: Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego. Nie wnieśli też uwag do sprawozdań: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat, z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami, czy udzielonych przez powiat dotacji gminnym spółkom wodnym.

Z akceptacją organu stanowiącego spotkały się również przedłożone przez służby mundurowe informacje dotyczące ubiegłorocznego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim.
Radni przychylili się do propozycji zarządu powiatu dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację, a także przyjęli „Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Konińskim w latach 2023-2030”. Wyrazili również zgodę na zbycie (w drodze darowizny) na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości powiatu z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, tj. pod drogę wojewódzką.

Ostatnie decyzje podjęte na posiedzeniu dotyczyły finansów powiatu. Po przyjęciu zgłoszonych przez zarząd autopoprawek, rada powiatu dokonała zmian w budżecie na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finansowej.
 
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XL sesji Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting