Skocz do zawartości

Marzec

Strona główna

Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Dziś w starostwie odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie powiatu do realizacji trzech nowych projektów. Wprowadzili zmiany do budżetu i prognozy finansowej powiatu oraz powierzyli zadanie publiczne gminie Kazimierz Biskupi.

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym przedstawił starosta koniński. Stanisław Bielik poinformował też o aktualnych wydarzeniach powiatowych oraz zaprosił uczestników posiedzenia na Galę Powiatu Konińskiego, która po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbędzie się 21 kwietnia w Konińskim Domu Kultury.   

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał również wicestarosta Władysław Kocaj, który podsumował pierwszy miesiąc działań samorządu związanych z koordynacją na terenie powiatu pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Następnie rada przyjęła sprawozdanie i informacje dotyczące realizacji ubiegłorocznych zadań przez jednostki organizacyjne powiatu: Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Nie wniosła także uwag do informacji o udzielonych w 2021 roku dotacjach powiatu dla gminnych spółek wodnych.
Kolejne zagadnienia będące przedmiotem obrad wymagały rozstrzygnięcia w drodze uchwały.

W ten sposób organ stanowiący wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Konińskiego do realizacji dwóch przedsięwzięć edukacyjnych: „Logika dla logistyka… – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” oraz „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. Dzięki tym projektom, 18 uczniów ww. szkół będzie mogło uczestniczyć w stażach, kursach i doradztwie zawodowym, 3 uczących w nich nauczycieli otrzyma możliwość uzupełnienia kompetencji zawodowych, a pracownie (logistyczna w ZSOiT w Sompolnie oraz maszynoznawstwa leśnego i użytkowania lasu w ZSEU w Żychlinie) wzbogacą się o dodatkowe wyposażenie. Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna ich wartość wynosi 783 694,67 zł., w tym kwota dofinansowania to 705 325,20 zł (260 514,26 zł dla szkoły w Sompolnie, a 444 810,94 zł dla szkoły w Żychlinie).

Radni byli też zgodni w sprawie przystąpienia powiatu do projektu „LIFE AFTER COAL PL…”. Celem przedsięwzięcia, które ma być realizowane w partnerstwie 50 podmiotów z Polski i zagranicy, jest stworzenie warunków umożliwiających znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach Programu Life 2021. Całkowita wartość projektu to ok. 18 mln euro, a w części obejmującej zadania powiatu konińskiego - 1.219.633,99 zł, w tym wkład własny wyniesie 60.986,39 zł.

Procedując kolejny projekt uchwały, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powierzeniem Gminie Kazimierz Biskupi wykonania zadania polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Nieświastów przy drodze powiatowej nr 3227P (o szacunkowej wartości 380.000,00 zł) i przekazali na ten cel 190 000,00 zł.

Ostatnie rozstrzygnięcia na dzisiejszej sesji dotyczyły spraw finansowych. Po przyjęciu autopoprawek zgłoszonych przez zarząd, rada powiatu dokonała zmian w budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting