Skocz do zawartości

Marzec

Strona główna

Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego

2 marca w starostwie odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego. Pierwsze obrady w nowym roku zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z sytuacją w Ukrainie.
 
XXXI sesję rady powiatu rozpoczęło wprowadzenie do porządku obrad stanowiska rady w sprawie aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z wnioskiem o włączenie pod obrady dodatkowego punktu wystąpił radny Ryszard Nawrocki. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za rozszerzeniem porządku posiedzenia oraz przyjęli stanowisko następującej treści:

„Rada Powiatu Konińskiego, potępiając agresję wojsk Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, solidaryzuje się ze wszystkimi niewinnymi ofiarami konfliktu. Naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz próbę pozbawienia jej suwerenności i niepodległości uznajemy jako wydarzenie niemożliwe do zaakceptowania.

Mając na uwadze tragiczną sytuację pochylamy się z troską szczególnie nad losem mieszkańców bliskich nam regionów Ukrainy. Wieloletnie partnerskie relacje z Rejonem Kozjatyńskim w Obwodzie Winnickim zbliżyły bowiem nasze samorządy. Dlatego też w tym trudnym czasie oprócz słów wsparcia i solidarności, wyrażamy również gotowość do udzielenia wsparcia i pomocy naszym ukraińskim sąsiadom.
My samorządowcy doceniamy i jesteśmy pełni podziwu dla postawy mieszkańców Ukrainy, którzy z pełnym poświęceniem bronią swojej niezależności.
Słowa uznania kierujemy także do mieszkańców powiatu konińskiego, przedsiębiorców,  instytucji, wolontariuszy, którzy od pierwszego dnia konfliktu są gotowi nieść pomoc mieszkańcom Ukrainy.” 

Zgodnie z programem sesji, radni wysłuchali relacji starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wydarzeń z życia powiatu, a także przyjęli sprawozdania podsumowujące ubiegłoroczne zadania: Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego.
Nie wnieśli też uwag do sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński za 2021 rok oraz z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019-2022”. Z akceptacją organu stanowiącego spotkały się także przedłożone przez służby mundurowe informacje dotyczące ubiegłorocznego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim.

Radni przychylili się do propozycji zarządu powiatu dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. Wyrazili zgodę na podniesienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej. Dokonali również zmiany uchwały z 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Ostatnie decyzje podjęte na posiedzeniu dotyczyły finansów powiatu. Po przyjęciu zgłoszonych przez zarząd autopoprawek, rada powiatu dokonała zmian w budżecie na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finansowej.
Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting