Skocz do zawartości

Listopad

Strona główna

XIX sesja Rady Powiatu Konińskiego.

W najbliższy piątek (20 listopada) XIX sesja Rady Powiatu Konińskiego.  Posiedzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.
Ze względów bezpieczeństwa obrady prowadzone będą bez udziału mieszkańców i zaproszonych gości. Zainteresowanych ich przebiegiem zapraszamy do obejrzenia transmisji posiedzenia online. 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym. (druk nr 262)
5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym. (druk nr 255)
6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2020. (druk nr 256)
7. Informacja z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (druk nr 257)
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. (druk nr 258)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. (druk nr 259)
10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021. (druk nr 266)
11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2021 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.(druk nr 267)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. (druk nr 268)
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020. (druk nr 260)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. (druk nr 261)
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego. (druk nr 263)
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego. (druk nr 264)
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego. (druk nr 265)
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie obrad.
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting