Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Wykaz dotacji dla NGO przyznawanych w drodze pozakonkursowej

Zarząd Powiatu Konińskiego podjął decyzję o uznaniu celowości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, które złożyły oferty  w trybie 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2020r. poz. 1057) w naborze ogłoszonym przez Starostę Konińskiego w dniu 30 marca 2021 r.
Wykaz ofert uznanych za celowe stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego nr 279/2021 z dnia 28 kwietnia 2021  w sprawie uznania  celowości  i  przyznania  dotacji  na  realizację  zadań  publicznych w  zakresach:  Kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego; Oświata  i  wychowanie; Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz  ochrona   dziedzictwa przyrodniczego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Ochrona i promocja zdrowia i znajduje się TUTAJ
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting