Skocz do zawartości

Grudzień

Strona główna

XX sesja Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego spotkają się po raz ostatni w tym roku 29 grudnia br. Z uwagi na sytuację pandemiczną, XX sesja organu stanowiącego powiatu odbędzie się z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, bez udziału mieszkańców i zaproszonych gości.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji posiedzenia online. Obrady rozpoczną się tradycyjnie, o godz. 12.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2020 roku.
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim, a Miastem Konin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego:
 a)  przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h)  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
15.Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
16.Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji na 2021 rok.
17.Wnioski i oświadczenia radnych.
18.Zamknięcie obrad.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting