Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Debata nad Raportem o stanie powiatu konińskiego za 2022 rok

Zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przedmiotowy dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Zwołując sesję Rady Powiatu Konińskiego na dzień 22 czerwca 2023 roku, o godz. 12.00 w sali 251 Starostwa Powiatowego w Koninie, Przewodniczący Rady informuje, że przedmiotem obrad Rady będzie między innymi rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Konińskiego za 2022 rok”.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Wymogi dotyczące złożenia zgłoszenia oraz sposób przeprowadzenia debaty określa art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym.

A zatem mieszkaniec powiatu konińskiego, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie powiatu konińskiego” składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie złożyć należy najpóźniej do 21 czerwca br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, pokój 168.

Kolejność zabrania głosu przez mieszkańców w debacie nad raportem wynikać będzie z kolejności złożenia zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Powiatu postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie Powiatu Konińskiego za 2022 r.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting