Skocz do zawartości

Czerwiec

Strona główna

Zarząd Powiatu Konińskiego z wotum zaufania i absolutorium

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok oraz raport o stanie Powiatu Konińskiego. Na tej podstawie udzielili wotum zaufania i absolutorium dla zarządu.

Podczas sesji, która odbyła się 25 czerwca, radni mieli za zadanie ocenić pracę zarządu związaną z wykonaniem ubiegłorocznego budżetu oraz realizacją najważniejszych celów ukierunkowanych na rozwój powiatu opisanych w raporcie o stanie powiatu konińskiego za 2020 r.

Po przedstawieniu przez starostę konińskiego sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, rozpoczęła się procedura rozpatrzenia raportu o stanie powiatu za 2020 r. Ponownie przy mównicy stanął starosta Stanisław Bielik, który przybliżył radnym treść (liczącego 92 strony) raportu.  Przewodniczący zarządu podkreślił, że zgodnie z ustawowym wymogiem, zawiera on informacje dotyczące wykonania przez zarząd w 2020 r. zadań służących realizacji obowiązujących dokumentów planistycznych (strategii i programów) oraz uchwał rady powiatu.

Jak wynika z przedstawionego radzie raportu Zarząd Powiatu Konińskiego dysponował w roku ubiegłym zestawem 17 dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym ukierunkowanych na usprawnienie zarządzania procesami rozwojowymi na terenie powiatu. Dla osiągnięcia określonych w nich celów realizował też 26 projektów i programów zewnętrznych. Odnosząc się do sposobu i wyniku realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego przewodniczący zarządu podkreślił, że w roku ubiegłym organ wykonawczy inicjował i wykonywał zadania zgodnie z treścią 106 uchwał. W pełni zrealizował 67 z nich, a 39 (ze względu na kierunkowy lub długofalowy charakter) realizuje nadal, podejmując na ich podstawie bieżące decyzje i działania.

Starosta Stanisław Bielik wyjaśnił, że poza treścią wymaganą przez ustawę, w dokumencie znalazły się także informacje dodatkowe: obrazujące wpływ ubiegłorocznych działań zarządu na wartość majątku powiatu, oraz – z uwagi na wystąpienie w kraju pandemii COVID-19 – przybliżające rozwiązania powiatu służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym spowodowanym epidemią.

Omawiając kwestie związane z majątkiem powiatu przewodniczący zarządu poinformował, że na przestrzeni roku 2020 mienie powiatu zwiększyło się o 34.324.977,20 zł osiągając wartość 306.305.401,15 zł. Potwierdził, że do zwiększenia zasobów materialnych przyczyniły się w znacznym stopniu inwestycje zrealizowane w 2020 r. na kwotę 28 018 690,69 zł. 

Następnie, starosta przybliżył radnym działania podjęte w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podał przykłady rozwiązań minimalizujących zagrożenie zdrowia publicznego wprowadzone na czas pandemii w starostwie i jednostkach powiatu, a także przykłady działań podjętych w obszarze pomocy społecznej. Omówił również kwestie finansowe obrazujące wpływ sytuacji epidemicznej na budżet powiatu, zarówno po stronie obciążeń związanych z nieplanowymi wydatkami, jak i nowych możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach uruchomionych mechanizmów pomocowych.  Według przekazanych przez starostę informacji, wydatki powiatu konińskiego na walkę z pandemią wyniosły w ubiegłym roku 293 118,76 zł. Samorząd pozyskał też na ten cel 8 582 953,43 zł w ramach wsparcia finansowego zadań z budżetu centralnego oraz innych źródeł zewnętrznych. Stanisław Bielik podsumował również realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zadania związanego z uruchomieniem przez rząd tarczy antykryzysowych dla przedsiębiorców. Poinformował radnych, że z przyznanych w 2020 r. dla powiatu konińskiego 81 950 000,00 zł, powiatowe służby zatrudnienia wypłaciły 80 860 631,89 zł realizując łącznie 14 179 wniosków.

– Mając przekonanie, że w ubiegłym roku zrealizowaliśmy całą gamę zadań odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom naszych mieszkańców, a powiat znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej oraz dobrze służy społeczności powiatu, w imieniu Zarządu Powiatu zwracam się do Wysokiej Rady o ustosunkowanie się do informacji przedstawionych w „Raporcie o stanie powiatu konińskiego za rok 2020” i udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania z tego tytułu – powiedział kończąc swoje wystąpienie starosta Stanisław Bielik.

Pozytywne opinie o raporcie wyraziły wszystkie komisje rady, a także kluby radnych: Polskiego Stronnictwa Ludowego i Towarzystwa Samorządowego. Ostatecznie za przyznaniem Zarządowi Powiatu Konińskiemu wotum zaufania zagłosowało 13 radnych, 3 było „przeciw”, a  8 – wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, które również przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik.

Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że budżet za 2020 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 128.031.383,86 zł, a po stronie wydatków – 118.157.063,06 zł. Dochód budżetowy wyniósł 100,80% planowanych dochodów rocznych (i został przekroczony o ponad milion złotych), natomiast wydatki zrealizowano w 96,03%. Planowana na 3.964.301,89 zł nadwyżka budżetowa wyniosła ostatecznie 9.874.320,80 zł. Został też utrzymany wysoki poziom inwestycji. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych miały zadania drogowe. Za 23.493.971,37 zł zrealizowanych zostało 12 dużych przedsięwzięć drogowych. – Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło nam pracować kolejny rok bez zaciągania nowych kredytów i zobowiązań, a zadłużenie powiatu uległo zmniejszeniu o 3.985.356,84 zł. – powiedział starosta Stanisław Bielik.

Przewodniczący zarządu podziękował też wszystkim, którzy wspierali zarząd powiatu w realizacji zadań i przyczynili się do wypracowania dobrego wyniku finansowego dla powiatu na koniec ubiegłego roku.

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu oraz pracę organu wykonawczego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków w 2020 r. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 24 radnych, stosunkiem głosów: 14 „za" i 10 „wstrzymujących się”.

Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Radni podjęli w tym celu trzy uchwały.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting