Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego

W imieniu Starosty Konińskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji online XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego.

Pierwsze w tym roku posiedzenie organu stanowiącego powiatu odbędzie się w najbliższą środę, 2 marca. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 i przebiegać będzie wg następującego porządku:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2021 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku. 
 8. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2021.  
 9. Sprawozdanie śródokresowe z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019-2022”. 
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu konińskiego za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 11. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego nr: XI/84/2019, XVI/126/2020, XIX/175/2020, XXIII/204/2021. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. 
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting