Skocz do zawartości

Aktualności 2022

Strona główna

XXXIV sesja Rady Powiatu Konińskiego

Przed nami najważniejsza w roku sesja Rady Powiatu Konińskiego. W środę, 29 czerwca, organ stanowiący dokona oceny ubiegłorocznej pracy zarządu powiatu.
 
Radni powiatu zadecydują na najbliższym posiedzeniu o udzieleniu zarządowi wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie poprzedzi dyskusja nad „Raportem o stanie Powiatu Konińskiego za rok 2021”. Po zakończeniu procedury rozpatrywania raportu o stanie powiatu, radni przejdą do realizacji procedury absolutoryjnej. W tym celu rozpatrzą sprawozdanie finansowe i roczne z wykonania budżetu powiatu oraz informację o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. Następnie na podstawie oceny wykonania ubiegłorocznego budżetu podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu.
 
Ponadto, zgodnie z programem obrad, radni procedować będą nad projektami pięciu uchwał w sprawach bieżących. Wysłuchają też sprawozdań: z działalności zarządu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, a także z działalności wszystkich komisji rady oraz realizacji planu kontroli komisji rewizyjnej w 2021 r. Zapoznają się również z informacjami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania powiatu w zakresie: oceny zasobów pomocy społecznej oraz projektów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych.
 
Zaplanowane na 29 czerwca obrady rozpoczną się o godz.12.00 i przebiegać będą wg porządku obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego w 2021 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w 2021 roku.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2021 rok.
 8. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2021 r.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2021 rok i udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 rok:
 • sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2021 r.;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r.;
 • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
 • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 rok;
 • dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2021 r.;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2021 rok:
 • wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok;
 • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie umowy darowizny Gminie Kazimierz Biskupi ruchomości w postaci urządzeń oświetlenia drogowego, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3225P w miejscowości Dobrosołowo wykonanych w ramach inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej proponowanego wariantu trasy nr 9 – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie obrad.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting