Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

XXIII sesja Rady Powiatu Konińskiego

28 maja, w sali konferencyjnej starostwa obradować będą radni powiatu konińskiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, XXIII posiedzenie  organu stanowiącego odbędzie się bez udziału mieszkańców i zaproszonych gości.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji sesji online, która rozpocznie się o godzinie 12.00.
 
Porządek obrad:
1.         Otwarcie obrad.
2.         Stwierdzenie quorum.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
5.         Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2020 roku.
6.         Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2020.
7.         Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 w 2020 r.
8.         Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z realizacji zadań w roku 2020.
9.         Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2020.
10.       Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2020 r.
11.       Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2020 rok.
12.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powiecie Konińskim.
13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r., uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr XIX/175/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r.
14.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.
15.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.
16.       Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
17.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
18.       Wnioski i oświadczenia radnych.
19.       Zamknięcie obrad.
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting