Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Ważne zmiany dla posiadaczy pojazdów

Wydłużenie do 60 dni terminu zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192) z dniem 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19: 1) wydłuża się do 60 dni terminy określone wart. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.

Oznacza to, że od 1 lipca 2021 r., aby uniknąć kary za niedotrzymanie ww. terminów, należy zawiadomić właściwy urząd o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 60 dni od daty zmiany prawa własności, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej – należy zarejestrować pojazd w terminie 60 dni od daty jego sprowadzenia. W praktyce oznacza to, że każdy podmiot, którego prawo własności pojazdu uległo zmianie po 30 czerwca 2021 r. (kto nabył lub zbył pojazd lub częściowy udział w jego własności, np. na podstawie umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, faktury, przyjęcia spadku, postanowienia sądowego o nabyciu prawa własności, podziału majątku) ma obowiązek zgłosić ten fakt w terminie 60 dni od daty takiego zdarzenia prawnego.

Dla zdarzeń prawnych, o których mowa wyżej, zaistniałych od 1 stycznia 2021 r. do wprowadzenia nowelizacji przepisów, obowiązujący termin wynosi 30 dni, zgodnie ze „starymi” obowiązującymi przepisami.

Jednakże, co ważne, jeżeli termin 30 – dniowy upływa z dniem 1 lipca 2021 r. lub później, to ulega on przedłużeniu do 60 dni, np.: dla umowy zawartej 1 czerwca 2021 r. obowiązujący termin wg „starych” przepisów kończyłby się 1 lipca 2021 r., ale ponieważ koniec tego terminu przypada już w okresie obowiązywania „nowych” przepisów, termin ten jest wydłużony do 60 dni, czyli upływa dopiero 31 lipca 2021 r.

Zasady tej jednak nie można zastosować dla umów zawartych do dnia 31 maja, dla których 30 – dniowy termin na zgłoszenie upływał, 30 czerwca 2021r.  tj. jeszcze w okresie obowiązywania „starych” przepisów.

Niedotrzymanie terminu w przedstawionych przypadkach skutkuje nałożeniem kary od 200 zł do 1000 zł. Wysokości kar zależą od zakresu naruszeń, powtarzalności naruszeń oraz korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia ustawy.
                       
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting