Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Radni powiatu uchwalili budżet na 2022 r.

Stabilny budżet na trudne czasy. Radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody mają sięgnąć ponad 112 mln zł, a wydatki ponad 127 mln zł.
 
Radni powiatu konińskiego spotkali się 29 grudnia na ostatnim posiedzeniu w tym roku kalendarzowym. Zrealizowali piętnastopunktowy porządek obrad. Wyrazili między innymi zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przyjęli zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, a także zatwierdzili przyszłoroczne plany pracy rady i jej komisji.
 
Koniec roku to jednak przede wszystkim czas uchwalania budżetów na kolejne miesiące. Obrady przyniosły, więc rozstrzygnięcia w sprawie najważniejszych dokumentów finansowych powiatu. Radni uchwalili wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 2032. Zgodnie zagłosowali też za przyjęciem budżetu na 2022 r.
 
Według starosty Stanisława Bielika przygotowanie planu finansowego w proponowanym kształcie wymagało bardzo wyważonych decyzji.
 
Planowanie przyszłorocznego budżetu napotkało na wiele trudności. Niepewna jest wielkość z wpływów podatkowych, które już w tym momencie są niższe o kwotę prawie 1 mln 300 tysięcy niż planowane do wykonania w roku bieżącym. Niższe o kilkaset tysięcy są też subwencje. Niekorzystna jest wysoka inflacja, która ma wpływ na znaczący wzrost kosztów bieżących. Należy się również spodziewać wzrostu wydatków inwestycyjnych, co odczuliśmy już przecież w tym roku. Te i inne, niedające się przewidzieć do końca okoliczności, które będą miały wpływ na naszą pracę i działalność samorządową, sprawiły, że opracowanie budżetu na 2022 rok było zadaniem wyjątkowo trudnym – mówił starosta Stanisław Bielik.
 
W przyjętym na 2022 r. budżecie, dochody powiatu prognozowane są na 112.132.184,86 zł, a wydatki - na 127.142.004,17 zł.
 
Największymi wartościami po stronie dochodów są subwencje i dotacje wynoszące łącznie: 61.987.567,16 zł (tj. 55,28% dochodów ogółem) oraz prognozowane na 50.144.617,70 zł (tj. 44,72% dochodów ogółem) dochody własne, głównie z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych.
 
Znaczący wpływ na wielkość dochodów mają też środki pozyskane przez powiat ze źródeł zewnętrznych, m.in.: 7.262.636,08 zł dofinansowania inwestycji powiatowych z programów rządowych oraz 3.233.051,98 zł dotacji celowych ze środków europejskich.
 
Najwięcej po stronie wydatków pochłonie transport i łączność – 37.322.908,44 zł, oświata: 22.052.164,00 zł oraz zadania z zakresu polityki społecznej – 18.690.288,68 zł. Prognozuje się również wzrost kosztów funkcjonowania administracji samorządowej, co przekłada się na wydatki planowane w przyszłym roku na kwotę 23.185.615,79 zł. 
 
Plan finansowy na 2022 r. zakłada też 33.044.943,72 zł na wydatki majątkowe, w tym 32.353.943,72 zł na inwestycje. Jak zaznaczył przewodniczący zarządu, one również w ciągu roku ulegną zwiększeniu, bowiem tak skonstruowany budżet daje szansę na uzyskanie kolejnych dotacji na zadania inwestycyjne.
 
– Doświadczenie uczy, że w ciągu całego roku budżet będzie się zmieniał wprowadzając do realizacji nowe zadania, szczególnie zadania inwestycyjne wzbogacające majątek powiatu. O ich wielkości, w wielu przypadkach, zadecydują możliwości skorzystania przez powiat z takich programów jak: Polski Ład, Fundusz Dróg Samorządowych czy też programów unijnych. Na pewno wykorzystamy każdą okazję ubiegania się o środki na inwestycje, zarówno w majątek powiatu, jak i w ludzi – zapewniał starosta Stanisław Bielik.
 
Przyszłoroczny budżet zakłada również możliwość zaciągnięcia przez powiat kredytu w wysokości 7.600.000,00 zł.
 
– Przez ostatnie trzy lata nie zaciągaliśmy nowych kredytów, a systematycznie spłacaliśmy nasze zobowiązania kredytowe z lat poprzednich. W sumie, w ciągu trzech lat spłaciliśmy 11.956.070,52 zł, a łącznie z obsługą zadłużenia – 12.902.021,88 zł. Dzięki temu nasze zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 13.184.089,24 zł. Znaczący wzrost kosztów działalności i planowane inwestycje powodują, że w roku 2022 wystąpi potrzeba zaciągnięcia kredytu na zrównoważenie budżetu. Środki te pozwolą spłacić kolejną ratę wcześniejszych zobowiązań powiatu – w wysokości 3.985.356,84 zł. Natomiast dalsze uruchomienie kredytu będzie uzależnione od wielkości inwestycji, jakie będą realizowane w roku 2022 – wyjaśnił starosta koniński.
 
Stanisław Bielik zapewnił też, że przyszłoroczny budżet daje stabilność finansową powiatu i gwarantuje realne wykonanie nałożonych na samorząd zadań. 
 
Projekt budżetu powiatu konińskiego na 2022 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje rady, a także uzyskał akceptację klubów: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Towarzystwa Samorządowego oraz Naszego Powiatu. Sprawnie przebiegło również głosowanie nad dokumentem. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting