Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Zarząd Powiatu z absolutorium

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz raport o stanie Powiatu Konińskiego. Na tej podstawie udzielili wotum zaufania i absolutorium dla zarządu.

Podczas sesji, która odbyła się wczoraj (27 sierpnia) w starostwie, radni mieli za zadanie ocenić pracę zarządu związaną z wykonaniem ubiegłorocznego budżetu oraz realizacją najważniejszych celów ukierunkowanych na rozwój powiatu opisanych w raporcie o stanie powiatu konińskiego za 2019 r.

XVII posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego miało wyjątkowy przebieg, nie tylko ze względu na głosowanie nad najważniejszymi dla organu wykonawczego uchwałami. Sesja rozpoczęła się, bowiem od uhonorowania tytułem „Zasłużony dla powiatu konińskiego” odchodzącej na emeryturę naczelnik wydziału zarządzania kadrami w konińskim starostwie. Stanisława Smorąg została odznaczona przez zarząd powiatu w uznaniu wieloletniego zaangażowania we wdrażanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług dla mieszkańców w związku z doskonaleniem procesów systemu zarządzania jakością, co wpływało na pozytywny wizerunek Starostwa Powiatowego w Koninie.

Następnie, po przedstawieniu przez starostę konińskiego sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, rozpoczęła się procedura rozpatrzenia raportu o stanie powiatu za 2019 r. Ponownie przy mównicy stanął starosta Stanisław Bielik, który przybliżył radnym treść liczącego ponad 100 stron raportu. Przewodniczący zarządu poinformował, że w tegorocznym raporcie pojawił się nowy rozdział poświęcony mieniu powiatu konińskiego. Intencją omówienia tego zagadnienia było pokazanie, w jakim stopniu działania podejmowane przez zarząd w 2019 r. wpłynęły na wartość majątku powiatu. Dane ujęte w tej części dokumentu pokazują, że na przestrzeni ubiegłego roku mienie powiatu zwiększyło się o 15 367 642,73 zł, osiągając wartość 271 980 423,95 zł. W związku z tym, że do zwiększenia zasobów materialnych powiatu przyczyniły się w znacznym stopniu inwestycje, w raporcie przedstawiono w układzie tabelarycznym zestawienie 23 najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Koniński w 2019 roku wraz z ich zakresem rzeczowym oraz wykazem nakładów i źródeł finansowania. 

Przewodniczący zarządu podkreślił też, że zgodnie z ustawowym wymogiem, raport zawiera informacje dotyczące wykonania przez zarząd w 2019 r. zadań służących realizacji obowiązujących dokumentów planistycznych (strategii i programów) oraz uchwał rady powiatu. Jak wynika z przedstawionego radzie raportu, Zarząd Powiatu Konińskiego dysponował w roku ubiegłym zestawem 14 dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym ukierunkowanych na usprawnienie zarządzania procesami rozwojowymi na terenie powiatu. W związku z celami określonymi w tych dokumentach wydziały starostwa i jednostki organizacyjne powiatu realizowały w ubiegłym roku również 23 projekty i programy finansowane ze źródeł zewnętrznych.

„Ważne projekty dotyczyły rozwoju kapitału ludzkiego, w których to główną uwagę poświęciliśmy celom edukacyjnym w naszych placówkach szkolnych. W raporcie omówionych zostało w sumie 9 takich projektów, z których część zakończyła realizację w 2019 r., a część jest kontynuowana do dziś.  Dzięki nim kilka tysięcy uczniów zdobyło dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne, a kilkuset nauczycieli podwyższyło swoje kompetencje i kwalifikacje”mówił starosta koniński Stanisław Bielik.

Przewodniczący zarządu odniósł się także do ubiegłorocznej realizacji uchwał organu stanowiącego. Stanisław Bielik zapewnił, że w związku z wykonaniem prawa stanowionego przez radę Zarząd Powiatu Konińskiego inicjował i wykonywał zadania zgodnie z treścią tych aktów na każdym etapie ich realizacji. Ze 110 uchwał, w pełni zrealizowanych zostało 69, a 41 jest nadal realizowanych i ze względu na kierunkowy lub długofalowy charakter stanowi podstawę do podejmowania decyzji i bieżących działań. Nie odnotowano natomiast uchwał niezrealizowanych.  

Po przybliżeniu radnym treści raportu, starosta rekomendował wotum zaufania dla pracy zarządu w roku 2019. Pozytywne opinie o raporcie wyraziły wszystkie komisje rady, a także kluby radnych: Nowoczesnego Powiatu, Towarzystwa Samorządowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatecznie za przyznaniem Zarządowi Powiatu Konińskiemu wotum zaufania zagłosowało 17 radnych, a 6 - wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, które również przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik. Budżet za 2019 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 105 490 408,58 zł, a po stronie wydatków kwotą – 102 670 903,61 zł. Dochód budżetowy wyniósł 105,03% planowanych dochodów rocznych, natomiast wydatki zrealizowano w 94,6%. W ubiegłym roku utrzymany został wysoki poziom inwestycji. W sumie zrealizowano 43 zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 11 351 416,58 zł. Ponadto, część inwestycji rozpoczętych w 2019 r. zostanie sfinalizowana w 2020 r., poza drogami, będzie to m.in. termomodernizacja obiektów należących do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

„Prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej pozwoliło w roku 2019 pracować bez zaciągania nowych kredytów i zobowiązań. Poza tym, w roku ubiegłym zmniejszyliśmy zadłużenie powiatu o kwotę 3 985 356,84 zł i na początku 2020 r. zadłużenie wyniosło 21 154 802,96 zł” – mówił przewodniczący zarządu – „Ostatecznie, realizowana przez nas polityka finansowa pozwoliła poprawić sytuację finansową powiatu w stosunku do roku poprzedniego, dzięki czemu możemy dziś podejmować odważne decyzje dotyczące realizacji projektów kluczowych dla rozwoju powiatu” – dodał Stanisław Bielik i podziękował radnym za wsparcie w realizacji zadań i przyczynienie się do wypracowania dobrego wyniku finansowego dla powiatu na koniec ubiegłego roku.

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Dali temu wyraz, udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 23 radnych, stosunkiem głosów: 17 "za" i 6 "wstrzymujących się".

W dalszej części obrad radni podjęli też osiemnaście innych uchwał i zapoznali się ze sprawozdaniem kierowników nadzorów wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z ubiegłorocznych działań podejmowanych na terenie powiatu konińskiego.
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting