Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Z XV sesji Rady Powiatu Konińskiego

14 maja w Starostwie Powiatowym w Koninie obradowała po raz piętnasty w tej kadencji Rada Powiatu Konińskiego. Po otwarciu obrad ślubowanie złożył Zbigniew Klauze – nowy radny powiatu konińskiego, wskazany przez Komisarza Wyborczego w Koninie, po śmierci radnego Zenona Paszka.

Po uroczystym początku obrad Rada zapoznała się z ustaleniami w zakresie odbudowy szkód na skutek działalności kopalni na terenie gminy Wierzbinek tj. zajęcia drogi powiatowej w Kryszkowicach. Przedstawiciele kopalni oraz samorządu powiatowego przedstawili swoje oczekiwania szczególnie w zakresie przygotowania objazdów dla mieszkańców tej części powiatu.

Starosta Koniński Stanisław Bielik podkreślił, że zabezpieczenie interesów mieszkańców powiatu jest najważniejszą sprawą dla samorządu. Przypomniał, że powiat od pewnego czasu podejmował działania w celu rozstrzygnięcia tej sprawy. Jednym z nich było podjęcie przez Radę Powiatu we wrześniu ub. roku uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 - Janowice - Kryszkowice - Galczyce - granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.

Propozycja przekazania powiatowi kosztorysowej wartości remontu drogi, którą zostanie poprowadzony objazd, w wysokości 940 tys. nie została przez kopalnię zaakceptowana, mimo wcześniejszych zapewnień. Powiat odstąpił również od ustalonej kwoty odszkodowania za zajęcie mienia powiatu w wysokości 726 tys. zł. Starosta Koniński podkreślił: „Zarząd Powiatu systematycznie ustępował w negocjacjach z kopalnią. Powiat rozumie trudności kopalni i chce współpracować, ale musi przy tym zabezpieczyć minimum interesów mieszkańców”.

Z kolei przedstawiciele kopalni podkreślali, że obecna sytuacja spółki oraz warunki rekultywacji mogą uniemożliwić odbudowę drogi po dzisiejszym śladzie. Karol Sobczak, Dyrektor Działu Inwestycji zapewnił, że „kopalnia nie ucieka od remontu drogi powiatowej 3195, zgodnie z oczekiwaniami zaproponowanymi przez Zarząd Powiatu, mając nieco inne zdanie w zakresie drogi 3196”. Rozmowy kopalni ze starostwem w zakresie ugody w tej sprawie wciąż trwają.

Następnie Rada Powiatu przystąpiła do realizacji części sprawozdawczo-informacyjnej obrad. Rozpoczął ją starosta koniński, relacjonując pracę organu wykonawczego powiatu w okresie międzysesyjnym.

W kręgu zainteresowania organu stanowiącego znalazły się: informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina. Rada zapoznała się z realizacją zadań w 2019 roku przez jednostki organizacyjne powiatu. Informacje i sprawozdania złożyły: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, Powiatowy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie, a także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Rada dokonała również analizy danych zawartych w informacji o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w minionym roku. Ponadto rozpatrzyła sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 w 2019 r.

Część sprawozdawczo-informacyjną zakończyły sprawozdania przedłożone organowi stanowiącemu przez komisje Rady Powiatu Konińskiego ze swojej działalności w 2019 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
Podsumowując realizację zadań w 2020 roku w poszczególnych obszarach, Rada nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Kolejne decyzje Rady wymagały podjęcia uchwał. W ten sposób organ stanowiący określił zadania powiatu i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację a także uchwalił plan dofinansowania form szkolenia nauczycieli oraz ustalił maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku.

Na mocy podjętych uchwał w sprawie przystąpienia do realizacji projektów: „Sprzedaj pomysł - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” oraz „Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” łącznie 100 uczniów wymienionych szkół będzie mogło uczestniczyć w stażach, kursach i doradztwie zawodowym, 10 nauczycieli tych placówek otrzyma możliwość uzupełnienia kompetencji zawodowych, a pracownie wzbogacą się o dodatkowe wyposażenie. Projekty współfinansowane są z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość ich dofinansowania wynosi 336 949,32 zł dla szkoły w Sompolnie i 433 440,72 zł dla szkoły w Żychlinie.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Ostatnie rozstrzygnięcia, jakie zapadły na majowej sesji dotyczyły spraw finansowych i polegały na dokonaniu zmian w budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
Z XV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Sesja Rady Powiatu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting