Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Strona główna

Z XIX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego obradowali po raz 19. w tej kadencji. Dokonali zmian w budżecie, aktualizowali program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także ustalili nowe składy osobowe komisji rady.
 
Pierwsze posiedzenie rady powiatu zwołane przez nową przewodniczącą organu, Żanettę Matlewską odbyło się 20 listopada w starostwie. Tydzień wcześniej radni przeszli próbę techniczną zdalnej sesji na wypadek wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią tradycyjne przeprowadzenie posiedzenia. Tym razem jednak, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego, spotkali się w urzędzie i zrealizowali 19-punktowy porządek obrad.
 
W części sprawozdawczej posiedzenia, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, a także z informacją przedstawiającą analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby ustawowo do tego zobowiązane. Przyjęli też sprawozdanie z tegorocznej realizacji programu usuwania azbestu oraz dwie informacje podsumowujące: stan realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym oraz pracę Zarządu Dróg Powiatowych w okresie styczeń – wrzesień br.
 
Obrady przyniosły również rozstrzygnięcia w sprawie zmian w uchwałach dotyczących: określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację oraz zatwierdzenia realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”. Radni dokonali aktualizacji „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi…”, a także ustalili przyszłoroczne stawki z tytułu opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu konińskiego. Następnie przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd i wprowadzili zmiany do uchwały budżetowej na rok bieżący oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
 
Drugą część posiedzenia zdominowały sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji organu stanowiącego powiatu. Ustalenie nowych składów komisji rady było konieczne głównie ze względu na zmiany personalne w prezydium rady i zarządzie powiatu, do jakich doszło na sesji 1 października br.
 
Zgodnie z podjętymi 20 listopada uchwałami, komisje Rady Powiatu Konińskiego będą pracować w następujących składach:
 
Komisja rewizyjna: Anna Woźniak – przewodnicząca, Sebastian Ławniczak – wiceprzewodniczący, Ryszard Nawrocki – sekretarz oraz Elżbieta Fijałkowska, Maria Wróbel, Zbigniew Klauze i Maciej Kwiryng.
 
Komisja skarg, wniosków i petycji: Jerzy Rzepecki – przewodniczący, Piotr Maciejewski – wiceprzewodniczący, Żanetta Matlewska, Halina Lenartowicz, Janusz Stankiewicz.
 
Komisja statutowo-regulaminowa: Maciej Kwiryng – przewodniczący, Żanetta Matlewska, Bogdan Kołodziejczak, Janusz Stankiewicz.
 
Komisja budżetowa: Maria Wróbel – przewodnicząca, Wiesław Bednarek, Sławomir Ławniczak, Anna Woźniak, Andrzej Perkowski.
 
Komisja rozwoju i Infrastruktury: Bogdan Kołodziejczak – przewodniczący, Tadeusz Słodkiewicz – wiceprzewodniczący, Wiesław Bednarek, Radosław Kelm, Ryszard Nawrocki, Zbigniew Rogowski.
 
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska: Zbigniew Klauze – przewodniczący, Sławomir Ławniczak, Radosław Kelm, Władysław Kocaj, Maria Chojnacka, Henryk Kryk.
 
Komisja spraw społecznych: Halina Lenartowicz – przewodnicząca, Monika Rybińska-Horbińska – wiceprzewodnicząca, Elżbieta Raźna, Maria Chojnacka.
 
Komisja prawa i porządku publicznego: Piotr Maciejewski – przewodniczący, Anna Juszczak-Kopaczewska – wiceprzewodnicząca, Władysław Kocaj, Andrzej Perkowski, Zbigniew Rogowski, Henryk Kryk.
 
Komisja oświaty, kultury, sportu i turystyki: Sebastian Ławniczak –przewodniczący, Elżbieta Raźna – wiceprzewodnicząca, Elżbieta Fijałkowska, Monika Rybicka-Horbińska, Anna Juszczak-Kopaczewska, Tadeusz Słodkiewicz.
 
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting