Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Starosta Koniński zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) do składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć uproszczone oferty realizacji zadania publicznego w następujących zakresach (rodzaj zadania):
  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  2. Oświata i wychowanie.
  3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Złożona oferta musi spełniać łącznie następujące warunki:  
  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.
  2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  3. Zadanie musi być zrealizowane w 2020 r.
  4. Oferta nie może przewidywać zakupów środków trwałych i inwestycyjnych.
Ofertę należy złożyć na wzorze uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego” w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, w terminie do 17 lipca 2020 r.

Wszelkie pytania należy kierować do Krzysztofa Czajkowskiego, Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami – tel. 063 240 32 24, e-mail krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.
O celowości złożonej oferty będzie decydował Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
Ogłoszenie o naborze
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting